BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Janusz Marek
Title
W poszukiwaniu elastyczności : Kierunki przekształceń współczesnych przedsiębiorstw
In Search of Flexibility : Directions of Modern Enterprises' Transformations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 57-65, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zmiany organizacyjne, Elastyczność organizacyjna, Struktura przedsiębiorstwa, Kultura organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa
Organisational change, Organizational flexibility, Structure of company, Corporate culture, Enterprise management, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zwiększania elastyczności w wybranych elementach organizacji, a mianowicie w obszarze strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Omówiono zarówno wybrane koncepcje prezentowane w literaturze przedmiotu, jak również rozwiązania stosowane w praktyce gospodarczej. Jako podstawa do rozważań posłużył autorowi model organizacji opracowany przez T. Petersa i R. Watermana, znany jako model 7S McKinseya.

In elaboration in question the organization flexibility issue - which is one of the most important categories which points out the directions of modern enterprises' transformations - was raised. Chosen possibilities to increase the flexibility of strategy, structure and culture of organization, presented in literature concerning these issue and implemented in practice, were characterized on the basis of organization model elaborated by T. Peters and R. Waterman. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski M. (2001), Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Bieniok H., Rokita J. (1984), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 3. Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation, Tavistock Publications, London.
 4. Chandler A.D. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge.
 5. Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu - jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa.
 6. Ćwik K. (2005), Identyfikacja strategii małych przedsiębiorstw na przykładzie Dolnego Śląska, praca doktorska, Wrocław.
 7. Drucker P. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Biblioteka Nowoczesności, Kraków.
 8. Encyklopedia powszechna PWN (1976), PWN, Warszawa.
 9. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Organizacja wirtualna wyzwaniem przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwa wobec wyzwań przyszłości, red. J. Rokita, W. Grudzewski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 10. Handy Ch. (1996), Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), (1998), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 12. Hopej M. (2004), O podobieństwach struktur organizacyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 13. Krupski R. (2004), Przedsiębiorstwo w ruchu, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław.
 14. Krupski R. (2003a), Strategia bez celów, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 15. Krupski R. (2003b ), Zarządzanie strategiczne w nieprzewidywalnym otoczeniu, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 16. Leavitt H.J. (2003), Why Hierarchies Thrive, "Harvard Business Review", March.
 17. Lichtarski J.M (2005), Formalizacja a elastyczność organizacji, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 18. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa.
 19. Osbert-Pociecha G. (2004), Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 20. Perechuda K. (red.), (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 21. Peters T., Waterman R. (1982), In Search of Excelllence. Lessons from America's Best-Run Companies, Warner Books, New York.
 22. Pierzchawka S. (2004), Innowacyjna kultura organizacyjna, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław.
 23. Robbins S.P. (1990), Organization Theory. Structure, Design and Applications, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 24. Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 25. Słownik języka polskiego (1978), PWN, Warszawa.
 26. Toffler A. (1974), Szok przyszłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 27. Toffler A. (2003), Zmiana władzy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu