BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostecka Joanna, Kostecki Wojciech
Title
Przedsiębiorstwa w dążeniu do trwałego rozwoju
Enterprises on the way to sustainable development
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 35-41, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Gospodarka odpadami, Odpady komunalne, Edukacja ekologiczna
Small business, Enterprise development, Waste management, Commercial wastes, Ecology education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem publikacji jest podkreślenie wagi edukacji społecznej z zakresu koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju, a także prezentacja propozycji unieszkodliwiania odpadów organicznych. Autorzy proponują włączyć pracowników przedsiębiorstw do działań o wymiernych efektach pro-środowiskowych i ekonomicznych.

The aim of the paper is to emphasize the significance of the education of the society on the concept of sustainable development, as well as, to present a practical suggestion on how to utilize organic waste. The authors propose to include employees into actions bringing both pro-environmental and economic effects.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baran i Turski, Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, AR w Lublinie, 1999.
 2. Kalinowska A., Dekada edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, wystąpienie na Ogólno- polskiej Konferencji Zielony Certyfikat - Placówka oświatowa jako ośrodek zrównoważonego rozwoju, Młodzieżowy Dom Kultury, Warszawa 7 grudnia 2005.
 3. Kępa E., Strategia gospodarki odpadami na początku XXI wieku, ,,Przegląd Komunalny", nr 6, 2001, s.84-86.
 4. Kostecka J., Upowszechnianie wiedzy ekologicznej warunkiem integracji ze wspólnotą międzynarodową, mat. sem. ,,Problemy rolnictwa regionu południowowschodniej Polski w procesie integracji z rolnictwem krajów Unii Europejskiej", FAPA, 1995, s. 183-188.
 5. Kostecka J., Segregowanie odpadów i możliwości redukcji odpadów organicznych w gospodarstwie domowym, mat. konf. Zagrożenia spowodowane niewłaściwą gospodarką odpadami i technologie zagospodarowania odpadów, Fundacja Preco, Rzeszów 1996, s. 55-56.
 6. Kostecka J., Badania nad wermikompostowaniem odpadów organicznych, ,,Zeszyty Naukowe AR w Krakowie", Rozprawy, nr 268, 2000, s. 88.
 7. Kostecka J., Wybrane aspekty zrównoważonej gospodarki odpadami organicznymi na obszarach wiejskich po integracji z Unią Europejską, [w:] Stan środowiska naturalnego na obsza- rach wiejskich po integracji z Unią Europejską, SITR/NOT Oddz. w Rzeszowie, 2004, s, 39-50.
 8. Kostecka J., Surmiak J., Obserwacje nad odpadami typu biurowego w cyklu rocznym, ,,Zesz. Nauk. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie", nr 2, 1999, s. 61-66.
 9. Niedziałkowski A., Bunikowska A., Składowiska z gwiazdkami - czyli walka z gryzoniami, ,,Przegląd Komunalny", nr 9, 2001, s. 28-29.
 10. Pigozzi M. J., UNESCO and The International Decade of Education for Sustainable Development (2005-2015), ,,Connect. UNESCO International Science, Technology & Environmental Education Newsletter", 2003, Vol. XXVIII, 1-2: 1-7.
 11. Sebastian M., Szpadt R,, Indywidualne kompostowanie biofrakcji odpadów ogrodowych w komposterach przydomowych, I Konf. Nauk.-Techn. Kompostowanie i użytkowanie kompostu, PTIE, Puławy-Warszawa 1999, s. 117-124.
 12. Starzewska-Sikorska A., Prognoza oddziaływania na środowisko projektu krajowego planu gospodarki odpadami; weryfikacja: prof. dr hab. Andrzej Jasiński, wrzesień 2002, www.mos.gov.pl/ odpady/1/prognoza.
 13. Wasiak G., Mamełka D., Kompostowanie frakcji organicznej wyselekcjonowanej z odpadów komunalnych w Warszawie, I Konf. Nauk.-Techn. Kompostowanie i użytkowanie kompostu, PTIE, Puławy-Warszawa 1999, s. 55-60.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu