BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzieleńska Małgorzata
Title
Przedsiębiorstwa usługowe w Unii Europejskiej
Service enterprises in the EU
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 91-97, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo usługowe, Polityka w sektorze usług, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Service enterprise, Service sector policy, Small business
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule przedstawiono rozwój sektora usług w Polsce w okresie kilkunastoletnich przemian gospodarczych oraz wpływ integracji z UE na ten proces. Autorka omawia również funkcjonowanie przedsiębiorstw usługowych na Jednolitym Rynku Europejskim oraz projekt Dyrektywy unijnej w sprawie podnoszenia konkurencyjności tego sektora gospodarki w krajach Wspólnoty.

The article examines the development of the service sector in Poland during post-communism period as well as the influence of EU integration on this process. The author discusses functioning of service enterprises on the Single European Market and presents a draft of the European directive on improving competitiveness of this economic sector in the EU countries.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 1., WSiP, Warszawa 1999.
  2. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R, Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji-fundusze strukturalne i fundusz spójności, PARP, Warszawa 2003.
  3. Kotler P., Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999.
  4. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r., skorygowany decyzją Rady Ministr6w 11 lutego 2003 r.
  5. Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na Rynku Wewnętrznym, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2004) 2 final, Bruksela 13.01.2004 (z późniejszymi zmianami).
  6. UE napędza polski rynek usług, www.bankier.pl, polski portal finansowy, 19.02.2005.
  7. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty przez KIE 14 lutego 2003 r., MGPiPS, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu