BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molendowski Edward (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej - podstawowe tendencje w latach 1992-2002
The Intra-sectoral Trade of CEFTA Countries with European Union Countries. Main Trends in 1991-2002
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 695, s. 41-59, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Handel międzynarodowy, Handel wewnątrzgałęziowy
International trade, Intra-industry trade
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE), Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
European Union (EU), Central European Free Trade Agreement (CEFTA)
Abstract
Przybliżono miary handlu wewnątrzgałęziowego. Omówiono pierwsze analizy handlu wewnątrzgałęziowego w odniesieniu do krajów Europy Środkowej. Przedstawiono rozwój handlu wewnątrzgałęziowego krajów CEFTA z państwami UE w latach 1992-2002.

Intra-sectoral trade, i.e., the simultaneous export and import by a given country (or a group of countries) of products from the same sector is playing an increasing role in international trade. It seems reasonable to ask whether the liberalization and opening-up of the economies of Central and Eastern Europe in the 1990s was accompanied by a increase in the importance of intra-sectoral trade, just as took place in developed countries as their economic development progressed. The article is an attempt to respond to this question. The author's analysis of intra-sectoral trade figures in the 1992-2002 period clearly shows that, during the period under analysis, the figures for trade with EU countries grew considerably for all CEFTA countries. Despite dynamic growth in the 1990s, however, these figures are still very low for the majority of these countries. Only in the case of the Czech Republic do the values approach 50%.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aquino A., Infra-Industry Trade and Intern-Industry Specialization as Concurrent Sources of International Trade in Manufactures, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1978, vol. 114.
 2. Aquino A., The Measurement of Intra-Industry Trade when Overall Trade is Imbalanced, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1981, nr 4.
 3. Balassa B., Tariff Reductions and Trade in Manufactures among the Industrial Countries, "American Economic Review" 1966, June, vol. 106.
 4. Brander J.A., Intra-industry Trade in Identical Commodities, ..Journal of International Economics" 1981, vol. 11.
 5. Cieślik A., Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską. Stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, red. J.J. Michalek, W. Siwiński, M. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 6. Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. "Economic Bulletin for Europe" 1977, vol. 29, nr l.
 8. Gavelin L., Lundberg L., Determinants of Intra-industry Trade: Testing Some Hypothesis on Swedish Trade Data [w:] Intra-Industry Trade: Empirical and Methodological Aspects, red. P.K.M. Tharakan, Amsterdam 1983.
 9. Glejser H., Intra-industry and Inter-Industry Trade Specialization: Trend and Cycle in the EEC [w:] Intra-industry Trade Empirical and Methodological Aspects, red. P.K.M. Tharakan, North-Holland, Amsterdam 1983.
 10. Glejser H., Gossans K., Vanden Eede M., Inter-Industry versus Intra-Industry Specialization in Exports (1959-1970-1973), "Journal of International Economics" 1982, nr 3.
 11. Gray H.P., Intra-Industry Trade: An " Untidy" Phenomenon, "Weltwirtschaflliches Archiv" 1988, vol. 124.
 12. Green way D., Intra-Industry and Inter-Industry Trade in Switzerland, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1983, vol. 119.
 13. Greenway D., Milner Ch., The Economics of Intra-Industry Trade, New York 1986.
 14. Grubel H.G., The Theory of Intra-Industry Trade [w:] Studies in International Economics, red. I.A. Me Dougall, R.H. Snape, Elsevier, Amsterdam 1970.
 15. Grubel H., Lloyd P.J., Intra-Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, London 1975.
 16. Intra-Industry Trade Empirical and Methodological Aspects, red. P.K.M. Tharakan, North-Holland 1983.
 17. Intra-Industrieller Außenhandel, Beobachtungen im Falle Polens [w:] Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas, Bd. 12,1987.
 18. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, IKC HZ, Warszawa 2001.
 19. Krugman P., New Theories of Trade among Industrial Countries, "American Economic Review" 1983, vol. 73, nr 2. Lundberg E., Intra-lndustry Trade: The Case of Sweden, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1982, vol. 118,nr2.
 20. Michałek J., Śledziewska-Kolodziejska K., Analiza i perspektywy handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IKC HZ, Warszawa 2000.
 21. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 22. Misala J., Wymiana wewnątrzgałęziowa w polskim handlu zagranicznym, "Ekonomista" 1985,nr 3.
 23. Misala J., Pluciński E.M., Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa 2000.
 24. Molendowski E., Państwa Europy Srodkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, red. S. Miklaszewski i in., Difin, Warszawa 2003.
 25. Pluciński E., Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas procesów transformacji systemowej, WSHiFM, Warszawa 1998.
 26. Pluciński E., Intensywność handlu wewnątrzgałęziowego krajów CEFTA z Unią Europejską i w ramach CEFTA, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, "Prace i Materiały", nr 150, Warszawa 1996.
 27. Pluciński E., Wnutrieotrasljewaja torgowlja EES-SEW w świetle naucznotechniczeskogo progressa w 80-tyje gody, Moskwa 1989.
 28. Verdoorn P.J., The Infra-Block Trade of Benelux [w:] Economic Consequences of the Size of Nation, red. E.A. Robinson, London 1960.
 29. Weiss F.D., Wolter F., Die Staatshandelsländer als Angebieter auf den Westdeutschenin-duslriewaremnärkten, "Die Weltwirtschaft" 1983, nr 1.
 30. Wysokińska Z., Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Łódź 1995.
 31. Zielińska-Głębocka A., Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Gdańsk 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu