BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jerzmański Jan (Uniwersytet Opolski), Nowacki Konrad (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Uwarunkowania prawne recyklingu odpadów
Source
Samorząd Terytorialny, 1999, nr 10, s. 62-83
Keyword
Ochrona środowiska, Recykling, Odpady użyteczne, Prawo ochrony środowiska, Prawo WE
Environmental protection, Recycling, Useful wastes, Environmental law, European Community law
Abstract
Artykuł analizuje przepisy prawne dotyczące w głównej mierze systemy ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami w Polsce, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z prawa Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. C. Banasiński, М. Kulesza, D. Szafrański: Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej, Warszawa 1997, s. 14.
 2. J. Jendrośka, J. Jerzmański: Wykorzystywanie odpadów w świetle podstawowych zasad prawnych ochrony środowiska, "Prawo i Środowisko" nr 3 z 1998 r., s. 13.
 3. J. Jerzmański, M. Mazurkiewicz, W. Radecki: Ustawa o odpadach z komentarzem, Wrocław 1999.
 4. J. Jerzmański: Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w prawie Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, (w:) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Konferencje i seminaria, Tom 13, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1997, s. 13 i nast.
 5. J. Jerzmański: Kontrowersje wokół prawnego pojęcia odpadu, "Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka" nr 1 z 1996 r., s. 21 i nast.
 6. K. Nowacki: Administracyjnoprawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Republice Federalnej Niemiec i Austrii, Wrocław 1993.
 7. K. Nowacki: Problematyka prawna gospodarowania odpadami i ich usuwania w prawie polskim i na tle prawa europejskiego, "Przegląd Sądowy" 1996, nr 9, s. 57 i nast.
 8. M. Górski: Instrumenty reglamentacyjno-prawne w ustawie z 27 czerwca 1997 r. o odpadach, (w:) Konferencja naukowo-edukacyjna "Ekorozwój a gospodarka odpadami", Bydgoszcz 1998, s. 38 i nast.
 9. M. Górski: Zmiany w kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska wprowadzone z dn. 1 stycznia 1999 r., część I i II, "Ecoprofit" nr 11 i nr 12 z 1998 r.
 10. M. Mazurkiewicz: Zwolnienia podatkowe i ulgi inwestycyjne przysługujące na podstawie ustawy z 27 czerwca 1997 r. o odpadach, "Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka", nr 1 z 1998 r., s. 14 i nast.
 11. St. Czaja, B. Fiedor, A. Graczyk, Z. Jakubczyk: Opłaty produktowe i depozyty ekologiczne, Opole 1996.
 12. St. Wajda: Stan dostosowania polskiego prawa do prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, "Problemy Ocen Środowiskowych" nr 2 z 1998 r., s. 3 i nast.
 13. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz, J. Sommer (red.), Wrocław 1995, s. 197 i nast.
 14. W. Radecki: Instrumenty prawne ochrony przed odpadami według nowej ustawy, "Problemy Ekologii" nr 6 z 1997 r., s. 190 i nast.
 15. W. Radecki: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z komentarzem Wrocław 1997.
 16. Т. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Hoozatko: Kodeks handlowy, Łódź 1993, s. 176.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu