BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Title
Dochody gmin, powiatów i województw
Source
Samorząd Terytorialny, 1999, nr 10, s. 19-37
Keyword
Samorząd terytorialny, Dochody województwa, Dochody powiatu, Dochody gminy
Local government, Voivodeship revenue, County revenues, Local revenues
Abstract
Artykuł omawia rodzaje dochodów samorządu lokalnego. Podaje klasyfikację tych dochodów oraz wydatków jednostek samorządu lokalnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Borodo: Dochody samorządu terytorialnego w RFN, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 10.
 2. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, ss. 73-75.
 3. A. Drwiłło, J. Gliniecka: Finanse organów lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992, s.53.
 4. A. Serbeńska: Systemowa odpowiedzialność, "Wspólnota" 1998, nr 48.
 5. C. Kosikowski, E. Ruśkowski: Finanse i prawo finansowe, Agencja ERA, Białystok 1993, ss.70-71, t. II.
 6. Cz. Rudzka-Lorentz: Podstawy gospodarki finansowej gmin, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2.
 7. E. Denek: Finanse lokalne w procesie urynkowienia gospodarki, (w:) Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993, zeszyt 666, s.147.
 8. H. Sochacka-Krysiak: Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993, ss. 11 i 12.
 9. J. Jaśkiewiczowa, Z. Jaśkiewicz: Zarys nauki finansów publicznych, Warszawa 1968, ss.69,134-135.
 10. M. Wyminko: Gospodarowanie własnością komunalną, Wydawnictwa Specjalistyczne TITI Holding sp. z o.o., Gdańsk 1993, ss.57-58.
 11. N. Gajl: Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Warszawa, ss. 129 i 134.
 12. N. Gajl: Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1992, s.143.
 13. R. Liberska, A. Urban-Stromich, S. Najnigier: Ustanawianie cen i opłat przez gminy, "Finanse Komunalne" 1998, nr 6.
 14. S. Owsiak, M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy i dług publiczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1993, ss.136-138.
 15. U. Glińska: Ewolucja systemu finansowego gmin w latach 1991-1995, "Finanse Komunalne" 1995, nr 5.
 16. W. Nykiel: Rola dochodów w równoważeniu budżetów samorządowych, Łódź 1993, s. 25.
 17. Z. Gilowska: Gminy gospodarujące, KSST, Poznań 1994, ss. 19-22.
 18. Z. Gilowska: Proces reformowania systemu dochodów gmin w warunkach transformacji ustrojowej Polski, Wydawnictwo KUL, Lublin 1993, s.81.
 19. Z. Gilowska: Społeczno-polityczne bariery transformacji ustrojowej. Finanse lokalne, IBnGR, zeszyt z serii "Transformacja Gospodarki" nr 42, ss. 18-21.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu