BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łon Eryk, Wolniak Jerzy
Title
Narodowy Bank Polski jako osoba prawa publicznego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 192-199
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Prawo bankowe, Banki centralne, Rola banku centralnego w gospodarce
Banking law, Central banks, Central bank's role in the economy
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
W artykule poddano osądowi krytycznemu koncepcję Narodowego Banku Polskiego jako osoby prawa publicznego. Scharakteryzowano interesy publiczne chronione prawem bankowym, z uwzględnieniem kompetencji władczych i określono, w jakim zakresie te kompetencje powinny pozostawać w niezależnej gestii banku centralnego. Wykazano, że polskie prawo bankowe powierza NBP kluczowe kompetencje upoważniające do pełnienia ochrony wspomnianych interesów publicznych i do sprawowania związanego z nim władztwa. Sprawnemu realizowaniu tych funkcji ochronnych i władczych służy umocnienie Banku do posługiwania się typowymi prawnymi instrumentami sprawowania władzy publicznej. Biorąc pod uwagę potrzebę umocnienia ładu prawnego i dobro chronionych interesów publicznych, autorzy opowiadają się za nadaniem NBP rangi naczelnego organu państwa i statusu osoby prawa publicznego. Służyłoby to wyeliminowaniu także pozostałych niejasnych regulacji dotyczących tego banku i sprzyjało racjonalnemu rozwojowi gospodarki.

The article criticised conception of the National Bank of Poland as a public legal person. Characterised public interest protected by banking law. The author claimed that Polish banking law entrusts NBP with the key competence authorises to protection of public interest. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czapliński W., Ostrihansky H., Wyrozumska A.: Prawo Wspólnot Europejskich. Wydawnictwo Naukowe Scholar, wyd. III, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu