BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Krzysztof
Title
Zasoby maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych
Agricultural Machinery Equipment in Poland
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 274, s. 26-49, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Maszyny i urządzenia, Mechanizacja rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Machinery and equipment, Agricultural mechanization
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie ogólnej liczby ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, które były użytkowane przez wszystkie jednostki funkcjonujące w rolnictwie w 1996 roku. Dane dotyczące maszyn rolniczych zostały ujęte i przedstawione w dwóch przekrojach: organizacyjno-własnościowym i obszarowym. Podstawę wnioskowania, obok literatury przedmiotu, stanowiły materiały statystyczne GUS pochodzące z powszechnego spisu rolnego oraz wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Dane na temat wyposażenia obejmują ciągniki, samochody i wybrane maszyny rolnicze użytkowane w gospodarstwach. Głównym celem badań ankietowych było określenie stanu i tendencji w zakresie wyposażenia w maszyny rolnicze gospodarstw indywidualnych, przedsiębiorstw rolnych oraz jednostek świadczących usługi produkcyjne dla rolnictwa.

Agriculture equipment in tractors, lorries and the other agricultural machinery are presented in this article. In the first part there was analysed dynamics of farms equipment changes in the mechanization devices in 1987-1996 years. The opinion about the level of this equipment there was presnted too, on the strenght of empirical research. Next the attention was concentrated on the presentation of mechanizing services for agriculture using by farms. The main part this article was devolted to diversity in machiner equipment of farms, depending of their area, form and kind of farms' ownership, turnover and location. The last part presents the issues of different machines withdrawing from use by farms' owners. In the summary there were pointed at wear of agricultural machinery in the polish agriculture. It will be require: accelerating processes of modrnizing the mechanization devices and processes of intensifing of machines using. This make possible to reduce the costs of mechanization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu