BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Santarek Krzysztof, Szerenos Anna
Title
Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych
A review of industrial clusters research methods
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 12, s. 10-19, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Koncepcja klastrów, Metody badania jakości, Metody badawcze, Metody ekonometryczne, Metody ilościowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza sieciowa
Cluster conception, Quality testing methods, Research methods, Econometric methodology, Quantitative methods, Small business, Network analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy artykułu w sposób kompleksowy opisali najbardziej popularne metody stosowane w badaniach struktur sieciowych typu klaster przemysłowy. Wśród opisanych metod znalazły się metody ilościowe (Input/Output, location quotient LQ, shift-share), jakościowe (m.in. opinie ekspertów, multi-sectoral qualitative analysis MSQA, przeglądy) oraz mieszane (m.in. analiza GEM, diagram pajęczynowy, szablon narodowy, analiza sieci współpracy). (abstrakt oryginalny)

The authors present the most popular methods applied in researching network organizations, in particular industrial clusters. The article includes quantitative methods (Input/Output tables, location quotient LQ, shift-share), qualitative methods (expert opinion, multi-sectoral qualitative analysis MSQA, surveys) and combined approaches (GEM analysis, spider diagrams, national cluster templates, network analysis). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boosting innovation. The cluster approach, OECD Proceedings, Roelandt T., den Hertog P.(ed.),OECD, Paris 1999.
 2. Cygler 1, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 3. Czamański S., Ablas L. A., Identification of industrial clusters and complexes: a comparison of methods and findings, ,,Urban Studies", 1979, 16.
 4. Dahlman C.J., Aubert J.-E., China and the knowledge economy: seizing the 21s' century, World Bank, Washington DC 2001.
 5. DTI, Business clusters in the UK ~ a first assessment, Ministry of Science, London 2001.
 6. Economic Interdependence and Innovative Activity: An Input/Output Analysis, DeBresson C. (ed.), Edward Elgar, Cheltenham, UK 1996.
 7. Feser E.J., Bergman E.M., National industry cluster templates: a framework for applied regional cluster analysis, ,,Regional Studies", 2000, 34(1).
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2002.
 9. Hewings G.I, Schindler G.R., Israilevich P.R., Sonis M, Agglomeration, clustering, and structural change: Interpreting changes in the Chicago regional economy, [in:] Clusters and Regional Specialisation, Steiner M. (ed.), Pion, London 1998.
 10. Hill E.W., Brennan J., A methodology for identifying the drivers of industrial clusters: The foundation of regional competitive advantage, ,,Economic Development Quarterly", 2000, 14 (I).
 11. Łobos K., Organizacje sieciowe, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Krupski R. (red.), PWE, Warszawa 2005.
 12. Mankins J.C., Technology Readiness Levels. A White Paper, NASA Advanced Concepts Office, 1995.
 13. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, European Commission 2005.
 14. Methods of Interregional and Regional Analysis, Isard W. (ed.), Aldershot, Ashgate, 1998.
 15. Modelowe struktury wspierające transfer technologii - metody oceny skuteczności i efektywności działania, Santarek K. (kier. zespołu), raport końcowy, Wydział Inżynierii Produkcji PW, Warszawa, styczeń 2006.
 16. National Innovation Systems, OECD, Paris 1997.
 17. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard: Towards a knowledge-based economy, OECD 2001. 18. OECDScience, Technology and Industry Scoreboard: Towards a knowledge-based economy, OECD 2003.
 18. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Polska Regionów, IBnGR, Warszawa 2000.
 19. Padmore T., Gibson H., Modeling regional innovation and competitiveness, [in]: de la Mothe J., Paquet G., Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 1998.
 20. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 21. Roberts B., Stimson R.J., Multi-sectoral qualitative analysis: A tool for assessing the competitiveness of regions and formulating strategies for economic development, ,,Annals of Regional Science", 1998, 32.
 22. Santarek K., Kosieradzka A., Rafalski R., Struktury sieciowe przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 23. Stough R.R., Stimson J., Roberts R., Merging quantitative and expert response data in setting regional economic development policy: Methodology and application. Paper presented at the 19th annual research conference of the Association for Public Policy Analysis and Management, Washington D.C., November 6-8, 1997.
 24. Stough R.R., Kulkarni R., New methods in support of industrial cluster analysis, presented at the Sixth Regional Science Association, International World Congress 2000: Regional Science in a Small World, Lugano, Switzerland, May 16-20, 2000.
 25. Szerenos A., Badanie uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych w woj. mazowieckim, praca doktorska, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 26. Teece D.J., Profiting from Technological Innovation: Implication for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy, ,,Research Policy", 1986, No 15.
 27. Whalley J., den Hertog P., Clusters, Innovation and RTOs - A synthesis of the findings from the RISE cluster studies, University of Strathclyde, Dialogic, Glasgow 2000.
 28. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu