BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jantoń-Drozdowska Elżbieta
Title
Analiza ryzyka kursowego
Currency risk analysis
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 20, nr 76, s. 26-38, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ryzyko kursowe, Analiza ryzyka, Kurs walutowy
Exchange risk, Risk analysis, Exchange rates
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozszerzające się i jednocześnie ulegające pogłębieniu powiązania gospodarcze między przedsiębiorstwami z różnych krajów dają im liczne korzyści ekonomiczne i finansowe, ale równocześnie narażają je na różne rodzaje ryzyka. Jednym z nich jest ryzyko kursowe, rozumiane jako niebezpieczeństwo poniesienia straty z tytułu posiadania przez przedsiębiorstwo otwartej, nie zabezpieczonej pozycji walutowej, na skutek niekorzystnej zmiany kursów walutowych. Występowanie ryzyka kursowego wiąże się ze stosowaniem przez państwa płynnych kursów walutowych oraz z niemożliwością precyzyjnego przewidzenia ich kształtowania się w przyszłości. W artykule dokonano analizy ryzyka kursowego w obszarach związanych z jego rodzajami, to jest kursowego ryzyka transakcyjnego, ekonomicznego (operacyjnego) i konwersji. W konkluzji stwierdzono, że w celu redukcji tego ryzyka jest niezbędne odpowiednie nim zarządzanie oraz wskazano na znaczenie wprowadzenia euro dla zmniejszenia ryzyka walutowego dla przedsiębiorstw działających w strefie euro. (abstrakt oryginalny)

International economic relations among companies have become broader and deeper. These companies are offered numerous economic and financial advantages, as well as ore exposed to many types of risk. One of them is currency risk that is considered as a danger of making a loss due to possession by a company of an open currency position. Inconvenient variations of exchange rate result in the exposure to the currency risk. Currency risk results from the application of floating exchange rates by the states and from the disability of a precise calculation of their levels in the future. In the paper, the currency risk in the areas connected with its types (transaction risk, economic (operating) risk and translation risk) has been analysed. In conclusion, effective risk management is necessary to reduce the currency risk. Another point is that the introduction of euro has influenced positively the currency risk reduction for companies operating in the euro zone. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bień, W. (1996), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Diffin, Warszawa.
 2. Bożyk, P., Misala, J., Puławski, M. (1998), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 3. Buckley, A. (1996), International Money, Prentice Hall, London.
 4. Campbell, T. S., Kracaw, W. A. (1993), Financial Risk Management, Harper Collins College Publishers, New York.
 5. Drabowski, E. (1986), Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe, PWE, Warszawa.
 6. Eiteman, D., Stonehill, A., Moffett, M. (1998), Multinational Business Finance, Addison-Wesley Publishing, Reading.
 7. Eng, V. M., Lees, F. A., Mauer, L. J. (1995), Global Finance, Harper Collins Publishers, New York.
 8. Fukuyama, F. (2000), Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku spolecznego, Politeja, Warszawa.
 9. Jantoń-Drozdowska, E. (2000), Integracja finansowa i monetarna w Unii Europejskiej - nowe otoczenie dla podmiotów gospodarczych, w: Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku, red. Jantoń-Drozdowska E., Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 10. Jantoń-Drozdowska, E. (2002), Pochodne instrumenty rynku terminowego w zarządzaniu ryzykiem kursowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer specjalny, tom 8(64).
 11. Krugman, P. R., Obstfeld, M. (1994), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Lewandowski, D. (1995), Analiza ryzyka walutowego, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 13. Levy, H., Sarnat, M. (1994), Capital Investment and Financial Decisions, Prentice Hall, New York.
 14. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001 (2001), International Accounting Standards Committee Foundation, London.
 15. Shapiro, A. C. (1991), Foundations of Multinational Financial Management, Allyn & Bacon, New York.
 16. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2000), Global and Transnational Business. Strategy and Management, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester.
 17. Wysocki, S. (1999), Ekspozycja na ryzyko walutowe - podejście praktyczne, „Rynek terminowy", 3/99.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu