BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kania Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa
Computerisation of Land Registers Based on the Example of Kraków
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 45-57, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Księgi wieczyste, Informatyka, Gospodarka nieruchomościami
Land registers, Information science, Real estate economy
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W opracowaniu omówiono znaczenie ksiąg wieczystych w gospodarce nieruchomościami oraz zaprezentowano zmiany mające uprościć i unowocześnić działalność instytucji. W pracy przedstawiono proces informatyzacji ksiąg wieczystych na przykładzie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie.

The land register is one of the main sources of information on the legal status of a property. Presently, [and registers arc kept in three forms. The oldest version is paper form, on which judges and court officials make all entries manually. Another method, introduced in the courts at the beginning of the 1990s, is to keep land registers in the form of computer printouts. These two forms of keeping land registers are termed traditional methods. Access to such registers is possible only in the ¡and registry departments at the respective regional courts. The third method of maintaining land registers employs modern management tools, i.e., electronic land registers. The purpose of this article is to present the process of computerisation of land registers, the objective of which is to simplify and render more efficient land register procedures and to modernise this institution. In this article, the author describes the process of computerising land registers based on the example of the Land Registry Department at the Regional Court in Kraków. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, AE Kraków 2004, (badania statutowe nr 19/Kenii/2/2004/S/130 - materiał niepublikowany).
 2. Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 3. Ewidencja gruntów i budynków. Geodezyjna ewidencja uzbrojenia terenu, red. S. Surowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 4. Rynek nieruchomości w Polsce, red. L. Kałkowski, Twigger, Warszawa 2003.
 5. Siciński P., Księgi wieczyste - ocena konieczności zmiany systemu, „Nieruchomości" 2002. nr 10.
 6. Vademecum zarządcy nieruchomości, red. W J. Brzeski, KIN, Kraków 2003.
 7. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, red. M. Bryx, Poltext, Warszawa 2004.
 8. Zawadzka M., Księgi wieczyste w systemie informatycznym, „Nieruchomość" 2004. nr 3(51).
 9. Akty prawne
 10. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. zmiana ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego. Prawo lokalowe (Dz.U. z 1991 r., nr 115, poz. 496)
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741 z późn. zm).
 13. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. z 2003 r. nr 42, poz. 363).
 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych złożonych przed dniem l stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg (Dz.U. nr 28, poz. 141).
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. nr 38, poz. 454).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu