BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Mesjasz Lidia (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 61-75
Keyword
Kredyt bankowy, Konkurencja rynkowa, Strategia finansowa, Strategia konkurencji, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Rynki finansowe
Bank credit, Market competition, Financial strategy, Competition strategy, Business activity lending, Company capital structure, Financial markets
Abstract
Omówiono składniki ceny kredytu dla przedsiębiorstwa mogące stanowić przedmiot negocjacji, koszty przygotowania umowy, wykonania umowy, zabezpieczenia kredytu. Scharakteryzowano metody kształtowania ceny kredytu: metody kosztowe (opierające się na formule "koszt plus" i jej odmiany), metoda porównania ze stopą procentową na rynkach alternatywnych (jest ona pośrednia między metodami kosztowymi i rynkowymi), metody wykorzystujące pierwszorzędną stopę procentową ("prime rate"). Do metod rynkowych zaliczono metody w ramach relacji banku z klientem (określenie rentowności całości tej relacji, lub kosztów w ramach relacji z przedsiębiorstwem). Przy założeniu, że kredyt jest inwestycją banku w grę wchodzi wycena na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu z kredytu. Osobno potraktowano, ze względu na jego wpływ na wartość kredytu, wycenę z uwzględnieniem stopy ryzyka. Przedstawiono problem metody RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) i LAS (Loan Analysis System).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu