BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Dorota, Kaniewski Jacek
Title
Ochrona konsumenta przed szkodą wynikłą z użycia kosmetyku w prawie polskim i amerykańskim
Consumer Protection against Damage Resulting from the Use of Cosmetics in the Polish Law and the U.S. Law
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 49-64, bibliogr. 34 poz.
Keyword
Towaroznawstwo przemysłowe, Towaroznawstwo, Kosmetyki, Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Informacja konsumencka, Organizacje konsumenckie, Bezpieczeństwo produktów
Industrial commodities, Commodity science, Cosmetics, Consumer protection, Consumer law, Consumer information, Consumer organisations, Safety of products
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
United States of America (USA), Poland
Abstract
Celem opracowania jest porównanie elementów ochrony konsumenta, które wiążą się z kosmetykami funkcjonującymi w obrocie i użytkowaniu, z pominięciem sankcji nakładanych na producentów i dystrybutorów oraz zasad odpowiedzialności odszkodowawczej w razie wyrządzenia konsumentowi szkody.

Regulations of the Polish law and the U.S. law as regards consumer protection against damage resulting from the use of cosmetics are compared. In the United States producers' organizations cooperate intensively with the State in this respect. Both the legal systems protect consumers equally effectively, in spite of certain terminological and organizational differences (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0, 226
Bibliography
Show
 1. Andryszak J, Co się zmienia w kosmetykach, "Rynek Chemii Gospodarczej i Kosmetyków" 2005, nr 3, 10.
 2. Ayers v. Johnson & Johnson, 117 Wn.2d 747, P.2d 1337, http//www.mrsc.org/mc/ courts/supreme/ 117wn2d/1 17wn2d0747.htm.
 3. Ayers v. Johnson & Johnson Baby Products, 117 Wn.2d 747, P.2d 1337, Washington 1991.
 4. Bagińska E., Odpowiedzialność za produkt w USA: odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rzeczy niebezpieczne z wadami, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2000.
 5. Briston-Mayers Co. v. Gonzales, 548 SW.2d 416,422 (Tex.Civ.App. 1976).
 6. Colley v. Carter - Wallace, Inc. 478 NYS. 2d 375 (App.Dir. 1984).
 7. Color Additive Amendments, Pub. L. No. 86-618,74 Stat. 397.
 8. Cotton v. Buckeye Gas Products, Co. 840 F.2d 935 (Col.Cir. 1988).
 9. Davis V. Wyeth Laboratories Inc., 399 F.2d 121 (9th Cir. Idaho 1968), Wright v. Carter Products, Inc., 244 F.2d 53 (2d Cir. 1957).
 10. Dyrektywa 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych, OJ L 066, 11 /03/2003, P. 0026-0035.
 11. Dyrektywa Komisji 2003/80/WE z dnia 5 września 2003 r. ustanawiająca symbol określający trwałość produktów kosmetycznych w załączniku VIIIa do dyrektywy Rady 76/768/EWG, OJ L 224,06/09/2003, P. 0027-0028.
 12. Dyrektywa Komisji 95/17/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 76/768/EWG w odniesieniu do nieumieszczania jednego lub kilku składników w wykazie używanym do etykietowania produktów kosmetycznych, OJ L 140, 23/06/1995, P. 0026-0029.
 13. Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe 85/374/EWG, OJ L 210, 07/08/1985, P. 0029-0033.
 14. Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca ]976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych 76/768/EWG, OJ L 262, 27/09/l976, P. 0169-0200.
 15. Federal Food, Drug and Cosmetic Act, Pub. L. No. 75-717, 52 Stat. 1040 (1938), as amended through PL. 107-377, Dec. 19,2002.
 16. Gnela B., Odpowiedzialność za produkt, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 134, Kraków 1998.
 17. Gnela B., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny: (tzw. odpowiedzialność za produkt), Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 2001.
 18. Goldstein D., FDA May Post Warnings on Common Cosmetics, Knight Ridder Newspaper, 13.03.2005, http://www.southcoasttoday.com/daily/03-05/03-13-05/b03wn916.htm.
 19. Olson v. Prosoco, Inc., 522 NW2d 284 (Supreme Court of Iowa 1994).
 20. Restatement of the Law Third, Torts: Products Liability, §1O (b), 1998.
 21. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom, OZ.U. 2003, nr 108, poz. 1019, zmiana OZ.U 2004, nr 145, poz. 1543.
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami, Dz. U. 2003, nr 125, poz. 1168.
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych, DZ.U. 2003. nr 9, poz. 107.
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnienie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku, Dz. U. 2002. nr 69, poz. 644.
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, DZ.U. 2004, nr 138, poz. 147, zmiana Dz U 2004, nr 206, poz. 2106.
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków, DZ. U 2005, nr 72, poz. 624.
 27. Sindell v. Abbot Laboratories 26 Cal.3d 588, 163 Cal.Rptr. 132,607 P.2d 924 (1980), E.R. Squibb & Sons, Inc. v. Sindell, 449 U.S. 912 , 101 S.Ct. 285 (1980).
 28. Thomas J. Oonegan Jr., Fifty Years of Cosmetic Safety: A Goverment and lndustry Partnership, "Food and Drug Law Journal" 1995, nr 50, Special Issue.
 29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, DZ.U. 1985, nr 12, poz. 49, tekst jednolity OZ.U. 1998, nr 90, poz. 575.
 30. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, DZ. U 2001, nr 4, poz. 25.
 31. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. 2000, nr 122, poz. 1319, tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 86, poz. 804, zmiana Dz. U. 2004, nr 93, poz. 891.
 32. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 1993, nr 47, poz. 211, tekst jednolity DZ.U. 2003, nr 153, poz. 1503, zmiana Dz. U. 2004, nr 162, poz. 1693.
 33. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, Dz. U. 2001, nr 42, poz. 473, zmiany: DZ.U. 2003, nr 73, poz. 659, DZ.U. 2003, nr 189, poz. 1852, DZ.U. 2003, nr 208, poz. 2019, DZ.U 2004, nr 213, poz. 2158.
 34. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz. U. 1999, nr 90, poz. 999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu