BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowska Stanisława
Title
Globalizacja - deregulacja - relacje: pracodawca - pracownicy
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1s, s. 7-16, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Dialog społeczny, Dział personalny, Efektywność przedsiębiorstwa, Relacje kierownik-podwładny, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Social dialogue, Human resources department, Enterprise effectiveness, Manager-subordinate relationships, Personnel participation in management
Abstract
Postępująca deregulacja oraz decentralizacja dialogu społecznego stawia pytania o kształt relacji między pracodawcą/kierownikiem a pracownikami w organizacji. Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę rozwoju tzw. konstruktywnej elastyczności i zharmonizowanego modelu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi opartego na partycypacji pracowniczej w różnych formach, głównie jednak na partycypacji bezpośredniej, indywidualnej i grupowej. Artykuł wskazuje specyficzną i ważną rolę działu zzl pełniącego jednocześnie kilka ról w organizacji: partnera biznesowego i partnera pracowników artykułującego ich zróżnicowane interesy wobec kierowników, pośrednika między pracodawcą i pracownikami, doradcy pracowników i kierownictwa, animatora i inwestora inwestycji w kapitał ludzki, terapeuty zapobiegającego zaburzeniom równowagi między pracą i życiem pozazawodowym oraz kontrolera przestrzegania prawa pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. (2003), O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska - Polska, [w:] Borkowska S. (red.) Programy praca - życie a efektywność firm, IPiSS, Warszawa.
  2. Brewster Ch. (2003), Arguments in International and Comparative HRM, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"("Human Resource Management"), nr 6/2003.
  3. Frieske K.W. (2003), Zasada wzajemności: istotne przesłanki deregulacji rynku pracy, [w:] K.W. Frieske (red.) Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
  4. ILO, (2003), Social Pacts at the National Level in European Countries, http:www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/sd/social_pacts/ z dn. 03-11-21
  5. Kozek W. (2003), Regulacja rynku pracy i modele stosunków pracy -problem in house regulations, [w:] K. Frieske, Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa. Pocztowski A. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum. Wrocław.
  6. Poiroux M. (1999), Recent Changes in Employee Participation. Emergence of a EuropeanModel of Industrial Democracy? EBMS, University of Wales, Swanseahttp://magic.mike.online.fr/Rapports/Employees%20participation.doc
  7. Rada Ministrów, (2002), Zasady dialogu społecznego, Synteza. Warszawa.
  8. Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
  9. Teague P., Grahl J. (1992), Industrial realtions trajectories and the future Europeanhuman resource management, [w:] P. Teague, J. Grahl, Industrial relations and EuropeanIntegration, Lawrence and Wishart, London.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu