BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Ewa, Żuk Waldemar
Title
Badania transportu pary wodnej w skórach i tworzywach skóropodobnych
Steam Transport in Leathers and Leather-Like Materials
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 99-109, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Towaroznawstwo przemysłowe, Wyroby włókiennicze, Materiały obuwiowe, Towaroznawstwo, Metody pomiarowe, Metodologia badań, Oprogramowanie komputerowe, Wyroby skórzane
Industrial commodities, Textile products, Footwear materials, Commodity science, Measuring methods, Research methodology, Computer software, Leather goods
Note
summ.
Abstract
Podjęta w pracy tematyka badawcza dotyczy zjawisk fizykochemicznych kluczowych dla zrozumienia funkcji ochronnych odzieży i obuwia. Tematyka ta obejmuje procesy termodyfuzji, sorpcji i kondensacji pary wodnej.

In the paper the results of measurements of moisture transport in materials employed in footwear, using the simulator Hy-tester, are presented. The measurements were made under non-isothermal conditions, similar to those which appeared while using shoes. Parameters used in standardized tests for permeability and steam sorption are discussed. For testing the materials a new index, connected with the exceeding of the dew-point, is proposed. The index informs about the microclimate which is formed in layers near the skin due to the interaction of parameters characterizing the material hygienic properties (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ASTM E96-00e1. Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials.
 2. Doroszewicz S., Metoda dielektryczna badania kinetyki przenikania pary wodnej przez folie opakowaniowe, Monografie i Opracowania, nr 399, SGH, Warszawa 1995.
 3. ISO 17699:2003. Footwear. Test methods for uppers and lining. Water vapour permeability and absorption.
 4. Marcinkowska E., Wskaźniki określające właściwości higieniczne materiałów w badaniach symulacyjnych [w:] Towaroznawstwo wobec integracji Z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 5. Marcinkowska E. i in., Badania transportu wilgoci w materiałach odzieżowych i obuwniczych Z wykorzystaniem nowych metod i przyrządów pomiarowych, Projekt KBN 7T08E0l909, Instytut Włókienniczy Filia PL w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1997.
 6. Marcinkowska E. i in., Symulacja fizyczna w badaniach procesów wymiany masy w tekstyliach i materiałach skóropodobnych, Projekt KBN 7T08E06716. ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002.
 7. Marcinkowska E., Żuk W., "Hy-Tester". An Instrument for Testing Comfort Properties of Leather and Leather like Materials, "The Journal of the American Leather Chemists Association" 2000, vol. 95, nr 9.
 8. Marcinkowska E., Żuk W., Komputerowy system do badania właściwości higienicznych materiałów stosowanych w odzieży i w obuwiu, Towaroznawcze Problemy Jakości, Polish Journal of Commodity Science, Politechnika Radomska, Radom 2004, nr 1.
 9. Marcinkowska E., Żuk w., Opis patentowy, 181266, PL. Zgłosz. P. 318224 z 29.01.1997. Opubl. 26.06.2001. WUP 06/01. Urządzenie do badania właściwości higienicznych materiałów kapilarno-porowatych, stosowanych zwłaszcza do wyrobu odzieży i obuwia, AE w Krakowie, Kraków, Pl.
 10. Marcinkowska E., Żuk w., Zgłoszenie patentowe P 358438 z 24.01.2003. Sposób pomiaru przepuszczalności i sorpcji pary wodnej materiałów kapilarno-porowatych, zwłaszcza tekstylnych, AE w Krakowie, Kraków.
 11. PN-EN 31092:1998/Ap1:2004. Tekstylia. Wyznaczanie właściwości fizjologicznych. Pomiar oporu cieplnego i oporu pary wodnej w warunkach stanu ustalonego (metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty).
 12. PN-EN 12086:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy przenikaniu pary wodnej.
 13. PN-76/C-01350. Procesy podstawowe inżynierii chemicznej. Przenoszenie masy. Nazwy i określenia.
 14. PN-71/P-0461l. Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej.
 15. PN-91/P-22126. Skóry wyprawione. Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej w warunkach nieizotermicznych.
 16. PN-EN 13515:2004. Obuwie. Metody badania wierzchów i podszewek. Przepuszczalność i absorpcja pary wodnej.
 17. PN-EN ISO 14268:2003. (U) Skóra wyprawiona. Badania fizyczne i mechaniczne . Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej (DIN 53333, IUP 15 Herfeld-method).
 18. PN-EN 344:1996. Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego i zawodowego do użytku w pracy.
 19. Werkstoffkartei, 10 001:1979 Bekleidungshygiene. Werkstoffe. Wrämeleitfähigkeit.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu