BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Micherda Bronisław (Wydział Finansów)
Title
Analiza finansowa w nowych normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Financial analysis in view of the new auditing standards
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 20, nr 76, s. 77-96, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Analiza finansowa, Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe
Financial analysis, Accounting, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynkowy sposób gospodarowania prowadzi do istotnych zmian w metodyce badania sprawozdania finansowego. Przeobrażenia te przejawiają się w nowej regulacji ustawowej, a także powoływanych na jej podstawie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta. W opracowaniu podjęto dyskusję nad wykorzystaniem w tym badaniu procedur analizy finansowej i formy określenia wymagań w tym zakresie w normach zawodowych biegłych rewidentów. Przesłanką tych rozważań jest mocno akcentowana w warunkach rynkowych zasada kontynuacji działalności. Rozważania kończy wskazanie kierunków rozwoju procedur analitycznych przydatnych w badaniu sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)

A market driven economy brings about major changes in the methodology of auditing. Those changes are reflected in the new act as well as in the related auditing standards. The paper focuses on the application of financial analysis procedures, and the specific requirements to be met by auditors. The considerations are based on the great importance of the continuity of business operations, so heavily stressed in a free market economy. In conclusion, the paper points out different ways of developing analytical procedures, applicable to auditing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1998, nr 46.
 2. Biuletyn nr 15, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 1994.
 3. Biuletyn nr 42, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 1999.
 4. Biuletyn nr 53, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2002.
 5. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, koncepcje-systemy - narzędzia", Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 6. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZA, „Rachunkowość" 2001, nr 5.
 8. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Warszawa 2001.
 9. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Warszawa 2001.
 10. Micherda B., Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w badaniu sprawozdania finansowego, „Rachunkowość" 1994, nr 4.
 11. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 12. Micherda B., Wprowadzenie do ,, Ustawa o rachunkowości", Zakamycze, Kraków, 2001.
 13. Micherda B., Struktura współczesnej rachunkowości, „Problemy Rachunkowości", Difin, Warszawa, 2001, nr 6.
 14. Micherda B., Płaszczyzny analizy finansowej, „Problemy Rachunkowości", Difin, Warszawa, 2002, nr 2.
 15. Micherda B., Kwantyfikacja sił trzeciego wymiaru rachunkowości, „Problemy Rachunkowości", Difin, Warszawa, 2002, nr 4.
 16. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa, 1999.
 17. Stasiewski T, Z-score — indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, „Rachunkowość" 1996, nr 12.
 18. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 111, póz. 480).
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, póz. 591).
 20. Waśniewski T., Skoczyłaś W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 21. Zabłocka S., Kartum D., Przewidywanie upadłości i bankructwa firm, „Rachunkowość" 2000, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu