BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zgodność rachunku zysków i strat spółek giełdowych : Wyniki analizy za 2002 rok
Objectivity of Income Statements of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange : Evidence from the statement for the year 2002
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 20, nr 76, s. 174-184, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunek zysków i strat, Spółki giełdowe, Analiza finansowa, Badanie sprawozdań finansowych, Rewizja sprawozdań finansowych, Sprawozdanie finansowe
Profit and loss statement, Stock market companies, Financial analysis, Audit of financial statement, Review of financial statement, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki jakości sprawozdań finansowych. Przedstawiono w nim definicje dwóch wielkości charakteryzujących jakość tych sprawozdań: zgodności i wiarygodności. Zaprezentowano także wyniki badań zmierzających do oceny jakości rachunków zysków i strat za rok 2002 spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki badań wskazują na niską zgodność tych sprawozdań, a korekty dokonywane przez biegłych rewidentów są częste i znaczne.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the definitions of objectivity and reliability (freedom from bias), which describe quality of accounting measurements. What this article points out is the need for performance measurements that are unequivocal and unambiguous. Findings of empirical research are presented. The research revealed that the objectivity of data disclosed in the income statements for the year 2002 of companies listed on Warsaw Stock Exchange is relatively low.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
  2. Ijiri Y., Jaedicke R. K., Reliability and Objectivity in Accounting Measurements, „The Accounting Review" 1966, July.
  3. Ijiri Y., Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, 1975.
  4. Kowalewski G., Jakość danych finansowo-księgowych, [w:] Nowak E., Urbanek M.
  5. (red.): Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
  6. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H . Beck, Warszawa 2003.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2001 r., Dz.U. nr 139, póz. 1569, z późn. zm.
  8. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, póz. 591, z późn. zm.
  9. Zeliaś A., Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1996.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu