BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyhdalewicz Anna, Klamecka-Roszkowska Grażyna
Title
Koszty przedsiębiorstwa o orientacji rynkowej
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 26-43, bibliogr. 34 poz.
Keyword
Orientacja rynkowa, Koszty w przedsiębiorstwie, Koszty, Orientacja marketingowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Market orientation, Costs in companies, Costs, Marketing orientation, Cost accounting, Accounting in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W praktyce trudno jest opierać się na jednym rodzaju strategii, tzn. strategii kosztowej, strategii jakościowej, strategii innowacyjnej czy też strategii czasowej. Obecnie przedsiębiorstwo może uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku dostarczając klientowi innowacyjny produkt o wysokiej jakości, po relatywnie niskich kosztach i w krótkim czasie, a zatem powinno stosować strategię uwzględniającą różne czynniki sukcesu. Aby osiągnąć sukces rynkowy, należy przede wszystkim sprawnie zarządzać kosztami, wykorzystując m. in. koszty docelowe, koszty działań, koszty cyklu życia produktu i koszty jakości, przy założeniu, że są one wyodrębnione w systemie informacyjno-ewidencyjnym przedsiębiorstwa. Koszty, jakość, innowacje i czas, zaliczane do głównych czynników sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, są ściśle związane z zaprezentowanymi kategoriami kosztów i opartymi na nich systemami rachunku kosztów. Wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce wskazują, że wymienione systemy rachunku kosztów są wykorzystywane w niedostatecznym stopniu, a zatem prezentowane kategorie kosztów nie znajdują szerszego zastosowania.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Banaszyk P., Fimińska-Banaszyk R., Stańda A., Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1997.
 2. Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z., Skuteczne strategie, CIM, Warszawa 1997.
 3. Ciechan-Kujawa M., Systemowe problemy wdrażania rachunku kosztów jakości w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom 56, SKwP, Warszawa 2000.
 4. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 5. Gierusz J., Kujawski J., Kujawski L., Stan obecny oraz kierunki ewolucji rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach Polski północnej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, tom 35, Warszawa 1996.
 6. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M. P., Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 7. Jaruga A., Rachunkowość zarządcza u progu XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom 47, SKwP, Warszawa 1998.
 8. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999.
 9. Jarugowa A. A., Nowak W. A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 10. Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1997.
 11. Kapłan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 12. Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczy cielą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13. Kłeczek R., Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie -podejście metodologiczne i kierunki rozwoju badań, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 14. Konarzewska-Gubała E., (red.), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 15. Laskowska A., Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 16. [161 Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 17. Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 18. Pieniążek K., Orientacja rynkowa firmy, „Poradnik Gazety Prawnej" 2000, Nr 35 (165).
 19. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 20. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 21. Radek M., Schwarz R., Zmiany w rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego (na podstawie badań empirycznych), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom l (57), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa 2000.
 22. Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 1998.
 23. Sobańska L, (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 24. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 25. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999.
 26. Szadziewska A., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 9 (65), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa 2002.
 27. Szychta A., Paradygmaty rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom 41, SKwP, Warszawa 1997.
 28. Szychta A., Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 5 (61), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa 2001.
 29. Szychta A., Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 12 (68), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa 2003a.
 30. Szychta A., System kosztów docelowych i inne japońskie koncepcje a rachunek kosztów działań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 16 (72), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa 2003b.
 31. Świderska G.,K., (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2002.
 32. Świderska K.G. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy -wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
 33. Tkaczyk T.P. (red.), Przedsiębiorczość i strategie konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2000.
 34. Turyna J., Strategiczne zarządzanie kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, „Organizacja i Kierowanie" 2003, Nr 3(113).
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu