BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowska Lucyna
Title
Rezerwy jako kategoria zobowiązań
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 158-176, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rezerwy walutowe, Rachunkowość, Rachunek kosztów
Foreign exchange reserves, Accounting, Cost accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rezerwy są niewątpliwie skomplikowaną kategorią w rachunkowości, która wymaga uporządkowania w wielu kwestiach. W literaturze przedmiotu podejmuje się próby jednolitego określenia zagadnień dotyczących rezerw, jednoznacznej ich interpretacji, klasyfikacji i sposobów ewidencji. Niestety, sposób uregulowania rezerw w ustawie o rachunkowości nie ułatwia tego zadania, dla- tego w praktyce przyjmuje się różne rozwiązania. Niniejszy artykuł stanowi próbę uporządkowania kwestii dotyczących rezerw rozumianych jako rodzaj zobowiązania, a zwłaszcza obszaru, w którym powstaje najwięcej rozbieżności - obejmującego rezerwy sensu stricto i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Arczewski J., Rezerwy na świadczenia pracownicze, „Rachunkowość" nr 11/2002.
 2. Dudek J., Rezerwy - kłopotliwa kategoria bilansowa, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 12/2000.
 3. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 32, 1995.
 4. IV Dyrektywa Rady EWG z dnia 25 lipca 1978 r.
 5. Litwińczuk H., Prawo bilansowe, KiK. Warszawa 1995.
 6. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999. IASC, 1999.
 7. Poniatowska L., Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości, [w:] Gierusz J., JerzemowskaM., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 8. Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych, Pr. zb. pod red. E. Jakubczyk-Cały, Difin, Warszawa 2001.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694.
 10. Świderska G., Bilans dynamiczny teorie i aktualne znaczenie, SGPiS, Warszawa 1989.
 11. Walińska E., Problematyka rezerw, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 22/2001.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu