BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śnieżek Ewa
Title
Rachunek przepływów pieniężnych - problemy standaryzacji i odrębności rozwiązań krajowych
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 199-212, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunek przepływów pieniężnych, Standaryzacja, Rachunkowość
Cash-flow statement, Standardization, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Potrzeba ujednolicania praktyki rachunkowości jest ściśle związana z globalizacją wielu procesów występujących w gospodarce. Przed światowym rynkiem finansowym, ponadnarodowymi grupami kapitałowymi oraz inwestorami globalnymi stają we współczesnej gospodarce zadania i problemy, w kontekście których jednolitość stosowanych podejść i rozwiązań umożliwi pokonanie wielu barier związanych z dotychczasową regionalizacją rynków i regulacji prawnych. Działalność firm transnarodowych nie mieści się w obrębie jednego kraju, a nawet kontynentu. Stawia to wciąż nowe wyzwania przez rachunkowością, której nadrzędnym celem na arenie międzynarodowej jest stworzenie wspólnego języka, umożliwiającego podmiotom zarówno porozumiewania się między sobą , jak i z otoczeniem. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. G. T. Bailey, K. Wild, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, FRRwP, Warszawa 2000.
  2. A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości — wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 271-315.
  3. G.G. Mueller, H. Gernon, G.K. Meek, Accounting: Ań International Perspective, Irwin, Chicago 1994.
  4. S.T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, KW Zakamycze, Zakamycze 1999.
  5. Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 23, Warszawa 1993.
  6. Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, FRRwP, Warszawa 1994.
  7. Śnieżek E., Przewodnik po cashflow, Część I, FRRwP, Warszawa 2002.
  8. Śnieżek E., Czajor P., Michalak M., Rachunek przepływów pieniężnych według standardów światowych — badanie porównawcze, cz. I, II, III, „Monitor Rachunkowości i Finansów" z 2000 r., nr 6, 7-8, 9.
  9. Ustawa o rachunkowości z 2000 r., Dz.U. nr 113, poz. 1186.
  10. Krajowy Standard Rachunkowości nr l „Rachunek przepływów pieniężnych", Dz.Urz. nr 12, z 29.08.2003 r., poz. 68.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu