BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętowska Irena
Title
Wycena nieruchomości inwestycyjnych
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 253-272, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wycena nieruchomości, Wycena projektów inwestycyjnych, Nieruchomości, Inwestycje długoterminowe, Regulacje prawne
Real estate valuation, Evaluation of investment projects, Real estate, Long-term investments, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania są zagadnienia dotyczące pojęcia nieruchomości inwestycyjnych oraz ich wyceny początkowej i na dzień bilansowy w świetle przepisów ustawy o rachunkowości w formie obowiązującej do końca 2004 r., a także regulacji zawartych w MSR Nr 40 „Nieruchomości”.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Gmytrasiewicz M., Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difm, Warszawa 2002.
 2. Koc S., Fołta T., J. Godlewska, Bilans 2003, INFOR. [3] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 3. Otwarcie roku 2004, „Rachunkowość".
 4. Praca pod red. Kołaczyka Z., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, FORUM, Poznań 2002.
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113 poz. 1186).
 6. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229 poz. 2276).
 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).
 9. Walińska E., Michalak M., Inwestycje część l - definicja i zakres, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 4/2003.
 10. Walińska E., Michalak M., Inwestycje część III — zasady wyceny, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 6/2003.
 11. Zamknięcie roku 2003, „Rachunkowość".
 12. Znowelizowana ustawa o rachunkowości wraz z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów, „Rachunkowość", Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu