BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strojek Marzena
Title
Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy zakładu ubezpieczeń
Impact of the technical-insurance provisions on the financial result of an insurance company
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 22, nr 78, s. 98-111, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wynik finansowy, Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Ryzyko w ubezpieczeniach
Financial performance, Insurances, Insurance activity, Insurance risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działalność ubezpieczeniowa jest związana ze szczególnym ryzykiem. Szacowanie składki ubezpieczeniowej odbywa się w momencie, w którym nie są znane koszty, jakie mogą powstać w związku z zawartą umowa ubezpieczeniową. Jedną z form zabezpieczenia przed skutkami ryzyka jest tworzenie rezerw tech- niczno-ubezpieczeniowych. Rezerwy te są jedną z najważniejszych pozycji pasywów zakładu ubezpieczeń, a zmiana stanu tych rezerw w istotny sposób wpływa na wysokość wyniku finansowego. Stąd sposób tworzenia i prezentacji informacji o rodzaju i wysokości tych rezerw w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ma istotne znaczenie w systemie rachunkowości zakładu ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

The insurance business involves a special risk. The insurance premium is estimated when the costs that may arise in connection with the concluded insurance agreement are not known yet. One of the forms of hedging against the risk results is establishing the technical-insurance provisions. The technical-insurance provisions constitute one of the most important items among liabilities of an insurance company, and any change in their status essentially affects the technical result of an insurance company. The level and structure of these provisions to a large extent condition the hedging against results of the insurance business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Jończyk B., Ogrodnik H., Finanse zakładów ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1999.
  2. Karmańska A. i inni, Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, Difin. Warszawa 2003.
  3. Karmańska A., Składka ubezpieczeniowa-podstawowy przychód zakładu ubezpieczeń, „Problemy Rachunkowości" nr 4/2001.
  4. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2000.
  5. Paździorek K., Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń, cz. II, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr l, 1997.
  6. Wąsiewicz A. i inni, Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz 1997.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu