BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Grzegorz
Title
Skuteczność bankowego systemu punktowej oceny przedsiębiorstw oraz stosownych norm
Efficiency of Bank System of Enterprise Point Analysis and Standards
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 1, s. 241-247, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Metody oceny finansowej, Mierniki oceny finansowej banku, Model oceny finansów przedsiębiorstwa, Ryzyko kredytowe, Studium przypadku
Methods of financial evaluation, Bank's financial assesment indicators, Enterprises financial evaluations models, Credit risk, Case study
Note
summ.
Company
PKO Bank Polski SA
Abstract
W ramach systemu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, stosowana jest często metoda punktowa. Zdaniem autora, metoda ta jest nieadekwatną oceną kondycji finansowej podmiotu gospodarczego, dlatego cieszy fakt coraz mniejszego jej udziału w ocenie przedsiębiorstwa przez banki. Autor zasygnalizował problem związany z analizą prowadzoną z wykorzystaniem systemu punktacji (credit-scoring) i przyjmowanych norm dla systemu oceny obiektywnej, w tym do analizy wskaźnikowej na przykładzie metodologii przyjętej i realizowanej w PKO BP S.A.

Bank system of enterprise point analysis is not an adequate method of company's financial status rating. Ratio Analysis standards, among others used in bank methodology, should be treated as an auxiliary for enterprise financial analysis process. Comprehensive function of normative standards let louse them as a datum only. It is optimistic that application of enterprise point analysis methods in banks estimations is decreasing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cenkier A., Golębiowski G., Analiza finansowa w praktyce, CIM, Warszawa 1997.
  2. Dudycz T., Weryfikacja normatywnych wielkości wskaźników płynności, [w:] Zarządzanie finansami v transformacji przedsiębiorstw, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 837, AE, Wrocław 1999.
  3. Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1991.
  4. Mendel T., Przeniczka J., Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, AE, Poznań 2002.
  5. Melodyka oceny zdolności kredytowej przedsiębiorców oraz ryzyka kredytowego banku przy udzielaniu i monitorowaniu kredytów obrotowych - dla przedsiębiorców prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, Materiały PKO BP SA, 2003.
  6. Nowak M., Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego - poradnik bankowca. Wydawnictwo Bodie, Poznań 2002.
  7. Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Twigger. Warszawa 2002.
  8. Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu