BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipińska Izabela
Title
Nowe oblicze wspólnotowego rynku cukru
The New Aspect of Common Market in Sugar Sector
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 106-109, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Polityka rolna, Wspólna Polityka Rolna, Rynek rolny, Prawo rolne, Produkcja cukru, Przemysł cukrowniczy
Agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural markets, Agriculture law, Sugar production, Sugar industry
Note
synopsis, summ.
Abstract
Treścią artykułu jest charakterystyka rozwiązań prawnych, przyjętych przez ustawodawcę wspólnotowego w ramach zmiany wspólnej polityki rolnej w sektorze cukru. Nowe, obowiązujące instrumenty prawno-ekonomiczne w zasadniczy sposób zmieniają obraz tego rynku. Opracowanie to jest również próbą oceny reżimu cukrowego od strony plantatorów buraków cukrowych, jak i producentów cukru. (oryg. streszcz.)

The paper is an analysis of the sugar reform. In June 2006 the new sugar regulation came in force in EU. It has implemented into common market several new instruments, such as reference prices, private storage, restructuring fund, direct support for beet growers (single farm payment) and it has changed already used ones. The modification considers e. g.: the merge of quota A and B, the possibility of its further decrease and reduce of minimal price. The reforms definitely will affect sugar producers in Poland, and as well as beet growers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3330/74, OJ 1974, L 359/1.
  2. Rozporządzenie nr 1785/81, OJ 1981, L 174/4.
  3. Rozporządzenie Rady nr 2038/99, OJ 1999, L 252/1.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.
  5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.
  6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. OJ 2006, L 58/1-50.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu