BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogdanowicz Jadwiga
Title
Przejrzyste finanse
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 42, s. 18 - 19
Keyword
Ustawodawstwo gospodarcze, Finanse publiczne, Reforma finansów publicznych, Finanse państwa
Economic legislation, Public finance, Public finance reform, State finance
Abstract
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Weszła też w życie nowelizacja ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych. No­we­li­za­cja usta­wy o fi­nan­sach pu­blicz­nych przed­ło­żo­na przez mi­ni­stra fi­nan­sów to pierw­szy etap na­pra­wy funk­cjo­no­wa­nia sek­to­ra fi­nan­sów pu­blicz­nych, które ma­ją być bar­dziej przej­rzy­ste. Artykuł omawia wprowadzone zmiany.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu