BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
Title
Komercyjnie i efektywnie
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 42, s. 20 - 21
Keyword
Budżet państwa, Polityka budżetowa, Sfera budżetowa, Poręczenie
State budget, Budgetary policy, Budgetary sphere, Guarantee
Abstract
Za­rzą­dza­nie bu­dże­tem w ta­ki spo­sób, aby nie tra­cić a zy­skać, ogra­ni­cza­jąc do­dat­ko­wo ry­zy­ko, to pod­sta­wo­wa idea dzia­łań wszyst­kich pod­mio­tów funk­cjo­nu­ją­cych w go­spo­dar­ce ryn­ko­wej, od go­spo­dy­ni do­mo­wej aż po bank cen­tral­ny. Za­sa­da ta po­win­na przy­świe­cać tak­że rzą­do­wi, szcze­gól­nie ta­kie­mu, któ­ry mu­si zmniej­szać wszel­kie­go ro­dza­ju za­gro­że­nia zwią­za­ne z do­dat­ko­wy­mi wy­dat­ka­mi. Je­śli do te­go mo­że re­ali­zo­wać ce­le w po­sta­ci roz­wo­ju in­we­sty­cji kra­jo­wych i wspar­cia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, po­wi­nien za­sta­no­wić się nad moż­li­wo­ścią wpro­wa­dze­nia w Pol­sce do­dat­ko­we­go, tzw. ko­mer­cyj­ne­go sys­te­mu po­rę­czeń i gwa­ran­cji pań­stwo­wych skie­ro­wa­ne­go przede wszyst­kim do pod­mio­tów go­spo­dar­czych. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy partnerstwo publiczno - prywatne jest możliwe w warunkach Polskich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu