BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowa Krzysztof
Title
Ponadgraniczne przepływy wewnętrzne korporacji transnarodowych
Cross-Border Internal Transfers of Multinational Corporations
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 12, s. 22-31, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Korporacje międzynarodowe, Rynek globalny, Gospodarka światowa
International corporation, Global market, World economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wpływ ponadgranicznych przepływów wewnętrznych korporacji ponadnarodowych na ich pozycję konkurencyjną i potencjał. Autor wskazuje na dużą skalę internalizacji i jej znaczenie w kreowaniu oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej koncernów transnarodowych.

The author focuses on the influence of cross-border internal transfers within multinational corporations on their competitive position and potential. He points out to a large scale of internationalisation and its significance in building and reinforcing competitive position of multinational corporations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J.H. Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, Addi son- Wesley, Wokin-gham 1993.
 2. J.H. Dunning, Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism, Journalon International Business Studies, No 3, 1995.
 3. S. Flejterski, P.T. Wahl, Ekonomia Globalna, Difin, Warszawa 2003.
 4. P. Kabalski, Rachunkowość w Zarządzaniu Cenami Transferowymi, Ośrodek Doradztwa iDoskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2001 .
 5. OECD, Economic Outlook, June 2002.
 6. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 2003.
 7. Szablewski, Strategie wzrostu wartości firmy -studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000.
 8. UNCTAD, WIR (2003): World Investment Report 2003, FDI Policies for Development: National and International Perspectives, New York and Geneva.
 9. UNCTAD, World Market for Corporate HQs Emerging, New York and Geneva, 21 lipca2003 r.
 10. L.T. Wells, NJ. Allen, J. Morisset, N. Pirnia, Using Tax Incentives for Foreign Investment,The International Finance Corporation and the World Bank, Washington 2001.
 11. W.J. Zeile, Trade in Goods Within Multinational Companies: Survey-Based Data and Finding for the United States of America, Prepared for the OECD Committee on International Investment Statistics, US Bureau of Economic Analisys, Washington 3-4 November 2003.
 12. A. Zorska, Ku globalizacji? - Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarceświatowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu