BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szpunar Piotr
Title
Skutki wadliwych uregulowań prawnych w sferze polityki fiskalnej
Consequences of Flawed Legal Regulations in the Area of Fiscal Policy
Source
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 1-2, s. 27-46, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Polityka podatkowa, Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Dług publiczny
Tax policy, Public finance, Budget deficit, Public debt
Note
streszcz.
Abstract
W artykule omówiono zakres polityki fiskalnej państwa. Zidentyfikowano ułomności najważniejszych zasad konstytucyjnych dotyczących prowadzenie polityki fiskalnej. Omówiono uregulowania zmniejszające przejrzystość i elastyczność polityki budżetowej. Uwagę skoncentrowano na prezentacji obszarów, które w przekonaniu autora, uregulowane są w sposób niewłaściwy lub mało precyzyjny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Begg D.. Fisher S., DomnbushR.. [1994], Ekonomia, tom 2, Warszawa.
 2. Beksiak J. [2000]. Rola państwa w procesie polskich zmian systemowych, maszynopis powielony
 3. Bofinger P. Reischle J. Schachier A. [1996]. Geldpoliik, Mónchen.
 4. Denek E., Wierzbicki J., Sobiech J., Wolniak J. [1995]. Finanse publiczne, Warszawa.
 5. Gajl N. [1993]. Gospodarka budżetowa w Świetle prawa porównawczego, Warszawa.
 6. Gajl N.. [1993], Finanse i prawo finansowe, Warszawa, Poznań.
 7. Gaudemet PM.. [1990]. Finanse publiczne, Warszawa.
 8. Gilowska Z.. Mierzwa A., Misiąg W. [1997], Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polski, Gdańsk.
 9. Harasimowicz J. [1977]. Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.
 10. Marcel M. [1999], Effectiveness of lie State and Development Lessons. w: Chile. Recent Policy Lessons and Emerging Challenge, G. Perry. D.M. Leipziger, red. World Bank. Washington
 11. Misiąg W., Gilowska Z., Wiktorow A., [1995], Przywracanie równowagi finansowej sektora publicznego: zarys koncepcji IBnGR.
 12. Owsiak M.. Kosek M., Surówka H., [1993]. Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy. Dług publiczny, PWN, Warszawa.
 13. Sławiński A., Osiński I. [1996], Rynek pieniężny "95, Warszawa, Materialy Studia NBR
 14. Szpunar P, Tymoczko D., [2001]. Czy możliwe jest przejście do fazy niedobonu płynności w polskim systemie bankowym?, w przygotowaniu, IBnGR, Gdańsk.
 15. Wernik A,, Jak zaliczyć, Gazeta Bankowa, 6-12 lutego [2001]
 16. Wojtyna A., Koszty dezinflacji, Bank i Kredyt, 1-2/2000
 17. Wojtyna A., [1998]. Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, Ekonomista nr 1/2001
 18. Średniookresowa strategia finansowa, Ministerstwo Finansów. Warszawa, marzec.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu