BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bakalarski Tomasz, Naczyński Robert
Title
Wycena instrumentów finansowych
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 1, s. 14-18
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Instrumenty finansowe, Ustawa o rachunkowości, Wycena aktywów finansowych
International Accounting Standards (IAS), Financial instruments, Accounting Act, Valuation of financial assets
Abstract
W artykule omówiono metody wyceny opartej na wartości godziwej, oraz według zamortyzowanego kosztu i efektywnej stopy procentowej, a także zagadnienie związane z utratą wartości aktywów finansowych. Tematyka ta nabrała znaczenia w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 1 stycznia 2002 roku oraz wydaniem na jej podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, gdzie zdefiniowano nieznormalizowane do tej pory w polskich przepisach prawnych pojęcie wartości godziwej i zalecono jej stosowanie dla wyceny instrumentów pochodnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu