BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesiak Marian, Kida-Kowalczyk Jolanta, Domańska Wiesława
Title
Ochrona środowiska w Polsce w okresie transformacji
Source
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 5, s. 32-54
Keyword
Ochrona środowiska, Statystyka, Inwestycje w ochronę środowiska, Fundusze ekologiczne, Fundusze celowe, Zasoby wodne, Użytkowanie ziemi, Zanieczyszczenie środowiska, Odpady przemysłowe, Odpady komunalne, Lasy, Obszary chronione
Environmental protection, Statistics, Environmental investments, Ecological funds, Target funds, Water resources, Land use, Environmental pollution, Industrial waste, Commercial wastes, Forests, Protected area
Abstract
W artykule zawarto statystyczną charakterystykę obrazu środowiska Polski. Przedstawiono stan i ważniejsze tendencje zmian w środowisku w 2001 r., na tle sytuacji ekologicznej kraju w latach 1990-2000, czyli w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio 1992-2002, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2002
 2. A. Balicki, Statystyka w badaniach ochrony środowiska. W: "Statystyka w Praktyce" nr 4, GUS, Warszawa 1998.
 3. M. Grzesiak, Statystyka ochrony środowiska, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, 1998, s. 1-15
 4. M. Grzesiak, Tematyka agrośrodowiskowa w badaniach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, 2002, s. 1-13
 5. Instytut Badawczy i Leśnictwa, Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2000 r. na podstawie badań monitorowanych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2001
 6. Leśnictwo 2002, GUS, seria "Informacje i Opracowania Statystyczne"
 7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - "Raport o stanie lasów w Polsce, CILP, Warszawa 2002
 8. Planowanie gospodarki odpadami w Polsce - Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002.
 9. Polityka leśna państwa (przyjęta przez Radę Ministrów w 1997 r.). Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1997.
 10. Prawo do informacji o środowisku, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Biuletyn nr 3, Warszawa 1994.
 11. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1992-1993, Inspeckja Ochrony środowiska, Warszawa, 1992.
 12. Raport z monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczychw 2000 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2001.
 13. Ważniejsze problemy statystyki środowiska, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1993 (red. naukowa M. Grzesiak).
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu