BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Tatiana
Title
Pomiar i ocena efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 5, s. 56-65, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Efektywność inwestycji, Pomiar efektywności, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Open pension funds' investments, Efficiency of investment, Efficiency measurement, Open Pension Funds (OPF)
Company

Abstract
W artykule podjęto próbę zastosowania miar efektywności zarządzania portfelem do oceny działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w okresie od maja 1999 r. do czerwca 2002 r. przy uwzględnieniu stopy zwrotu i ryzyka. Przeprowadzone badania umożliwiły porównywanie wyników osiąganych przez otwarte fundusze emerytalne względem nich samych oraz względem rynku i względem stopy zwrotu wolnej od ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyny Informacyjne. Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl.
  2. E. Brigham: Podstawy zarządzania finansami. T. 1. Warszawa 1996 PWN.
  3. B. Dzik: O wyższości IRR nad JR. "Parkiet" nr 11/2001.
  4. Elton, E. Gruber: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. Warszawa 1998 Wig Press.
  5. R.A. Haugen: Nowoczesna teoria inwestowania. Warszawa 1996 Wig-Press.
  6. http://www.knuife.gov.pl
  7. H.B. Mayo: Wstęp do inwestowania. Warszawa 1997 Wyd. Liber.
  8. F.K. Reilly, K.C. Brown: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem. Warszawa 2001 PWE.
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 V 1998 r., w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. nr 63, poz. 407).
  10. Ustawa z 28 VIII 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (Dz.U. nr 139, poz. 934).
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu