BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóskowiak Kazimierz
Title
Współpraca transgraniczna i międzyregionalna Polski u progu członkostwa w Unii Europejskiej
Source
Samorząd Terytorialny, 2003, nr 5, s. 3-22
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Współpraca regionów przygranicznych
Poland's economic integration with the EU, Region cross-border cooperation
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy regionalnej w kontekście integracji europejskiej. Przedstawiono obecny obraz współpracy transgranicznej na granicach Polski. Omówiono niektóre zagadnienia prawne współpracy zagranicznej województw oraz stan współpracy zagranicznej województw pod rządami ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województw. Zwrócono także uwagę na związki naszych województw ze strukturami europejskimi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Klasik: Strategia rozwoju regionu, "Studia Regionalne i Regionalne" 2000, nr 3, s. 9.
 2. A. Marszałek: Integracja Europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 453.
 3. B. Jałowiecki: Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja, EUROREG UW, Warszawa 1996.
 4. D. Długosz: Regionalizm i państwo regionalne w integrującej się Europie. Samorząd terytorialny a federalizm, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Biuletyn nr 2, Warszawa 1966.
 5. E. Popławska: Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 84.
 6. G. Gorzelak, B. Jałowiecki: Europejskie granice: Jedność czy podziały kontynentu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 2-3, s. 67.
 7. G. Gorzelak, В. Jałowiecki: Europejskie granice: Jedność czy podziały kontynentu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 2-3, s. 68.
 8. I. Jędrzejewski Komitet Regionów, podstawy prawne, struktura, funkcjonowanie, "Wspólnoty Europejskie" 1994, nr 7-8.
 9. I. Pietrzyk: Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2001, ss. 8-9.
 10. I. Pietrzyk: Traktat o Unii Europejskiej a samorząd terytorialny, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr l2 s. 31.
 11. J. Pastwa: Rola wojewodów i urzędów wojewódzkich we współpracy międzyregionalnej Gdański 997.
 12. K. Jóskowiak: Mass-media w europejskiej współpracy transgranicznej, "Kultura i Społeczeństwo" 2002, nr 1, s. 181.
 13. K. Jóskowiak: Przegląd współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999, Warszawa 1999, s. 95.
 14. Katarzyna Kaczmarczyk: Wybrane aspekty współpracy transgranicznej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 7-8, ss. 33-47.
 15. Konrad Głębocki: Europa Regionów - rzeczywistość czy nic zrealizowana idea, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 7-8, s. 78 i nast.
 16. Krzysztof Szczerski: Z zagadnień regionalizacji w Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 10, ss. 3-11.
 17. L. Koćwin, Prezes Stowarzyszenia "Dom Europejski-Dolny Śląsk": Opinia w sprawie wniosku o dofinansowanie miesięcznika "Ziemia Kłodzka", Wrocław, 17 maja 2001 r.
 18. M. Stolpe: Nadodrze - europejski pomost między Niemcami a Polską, "Europa Regionum", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, t. II, s. 45.
 19. P. Zuber: Teoria i praktyka opracowania strategii rozwoju województwa - prace nad strategiami rozwoju województw w świetle ankiety Ministerstwa Gospodarki, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 3, s. 93.
 20. Paweł Brezdeń: Wyodrębnienie regionu w Polsce w aspekcie reformy terytorialnej kraju, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, ss. 28-34.
 21. R. Golat: Ochrona dóbr kultury, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 12 z kwietnia 2001 r., s. 31.
 22. R. Sowiński: Ustawa regulująca udział jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8, s. 32 i nast.
 23. Ryszard Bednarski: Analiza zasad funkcjonowania struktur współpracy regionalnej państw Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 7-8, ss. 48-77.
 24. S. Czarnow: Pojęcie współpracy transgranicznej, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 4, s. 36 i nast.
 25. S. Hambura, M. Muszyński: Traktat z Nicei z komentarzem, Bielsko-Biała 2001, s. 132.
 26. Strategia Ekorozwoju w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr", pod. red. G. Gorzelaka, Gubin 2000.
 27. T. Borys, Z. Panasiewicz: Panorama Euroregionów, Wyd. Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1998, ss. 65- 90.
 28. W. Malendowski, M. Szczepaniak: Euroregiony mosty bez granic, Warszawa 2000, s. 14.
 29. W. Sokolewicz: Komentarz do ustawy o samosądzie województwa, Warszawa 2000, s. 62.
 30. Zadania polskiej polityki zagranicznej w 2001 r. w: Informacja ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego przedstawiona na forum Sejmu RP 6 czerwca 2001, "Przegląd Rządowy" 2001, nr 7, s. 86.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu