BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztaudynger Jacek J.
Title
Nieliniowość wpływu stopy inwestycji na wzrost gospodarczy
Source
Ekonomista, 2003, nr 6, s. 775-794, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Ekonomia matematyczna, Wzrost gospodarczy, Wydajność pracy, Stopa inwestycji
Mathematical economics, Economic growth, Labour efficiency, Investment rate
Abstract
W klasycznych makromodelach wzrostu gospodarczego stopa PKB na zatrudnionego jest liniową funkcją stopy inwestycji. Tymczasem przy wysokich stopach inwestycji i niskich stopach konsumpcji pojawiają się silne bariery spowalniające wzrost. Dlatego autor zaproponował relacje nieliniowe, m. in. funkcję logistyczną. Hipotezę o nieliniowym wpływie stopy inwestycji na stopę wzrostu PKB na zatrudnionego zweryfikowano na przykadzie gospodarki polskiej w latach 1967-2001.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barro R.J., Inflation and Growth, "Review of Federal Reserve Bank of St.Louis" 1996, nr 3.
 2. Berg A., Borensztein E., Sahay R., Zettelmeyer J., The Evolution of Output in Transition Economies: Explaining the Differences, "IMF Working Paper" /99/73, Washington 1999.
 3. Boycko M., Shleifer A., Vishny R.W., A Theory of Privatisation, "The Economic Journal 1996, nr 106.
 4. Bruno M., Easterly W., Inflation Crises and Long-run Growth, "Journal of Monetary Economics" 1998, nr 46.
 5. Brüggemann A., Drygalski J., Jasiński P., Klein M., Kwiatkowska W., Milewski R., Piasecki R., Stankiewicz T., Sztaudynger J.J., Efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce i Niemczech Wschodnich - metodologia i wyniki badań empirycznych, "Ekonomia w Praktyce i Teorii" 1997, nr 1.
 6. Fischer S., Sahay R., Vegh C.A., Stabilization and Growth in Transition Economies: The Early Experience, "Journal of Economic Perspectives" 1996a, nr 2.
 7. Fischer S., Sahay R., Vegh C.A., Economies in Transition: The Beginnings of Growth, "American Economic Review Papers and Proceedings" 1996b, nr 2.
 8. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Biblioteka CASE, Warszawa 1998.
 9. Havrylyshyn O., Izvorski L, Rooden R. von, Recovery and Growth in Transition Economies 1990-97: A Stylized Regresion Anallysis, "IMF Working Paper" 98/141, Washington 1998.
 10. Kornai J., Transformational Recession: The Main Causes, "Journal of Comparative Economics" 1994, nr 19.
 11. Liberda B., Rogut A., Tokarski T., Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 12. Loungani P., Sheets N., Central Bank Independence, Inflation, and Growth in Transition Economies, "Journal of Money, Credit and Banking" 1997, nr 3.
 13. Milo W., Nieliniowe modele ekonometryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
 14. Olson M., Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Other Poor, "Journal of Economic Perspectives" 1996, nr 2.
 15. Podlasiak Z., Rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów gospodarczych w świetle teorii praw własności, w: Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 16. Putnam R.D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, A Touchstone Book, New York, London, Toronto, Sydney, Singapore 2000.
 17. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 18. Social Capital and Civic Innovation: Learning and Capacity Building from the 1960s to the 1990s, red. Sirianni C, Friedland L., referet na konferencję American Sociological Association Annual Meetings, August 20, Washington D.C. 1995.
 19. Solow R.M., Teoria kapitału i stopy przychodu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 20. Sztaudynger J.J., Zastosowanie funkcji wydajności pracy do oceny efektu prywatyzacji przemysłu, "Ekonomista" 2000, nr 1.
 21. Sztaudynger J.J., Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003a.
 22. Sztaudynger J.J., Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" 2003b (przyjęto do druku).
 23. Tischner J., Polski kształt dialogu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 24. Tokarski T., Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, rozprawa habilitacyjna, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 25. Walerysiak G., Inflacja i wzrost -przegląd wybranych badań empirycznych, Wzrost gospodarczy restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne, materiały z konferencji, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 26. Wojtyna A., Inflacja a wzrost, "Ekonomista" 1996, nr 3.
 27. Zienkowski L., Efekty transformacji i perspektywy rozwoju gospodarki Polski, w: Modele i polityka makroekonomiczna, red. A. Welfe, PWE, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu