BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlachta Jacek
Title
Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 - wybory strategiczne
Poland's National Development Plan 2004-2006 - Strategic Choices
Source
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 7-8, s. 1-17, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rozwój regionalny, Polityka spójności, Polityka regionalna, Planowanie regionalne, Pomoc regionalna UE, Strategia rozwoju gospodarczego, Narodowy Plan Rozwoju (NPR), Polityka gospodarcza
Poland's economic integration with the EU, Regional development, Cohesion policy, Regional policy, Regional planning, EU regional aid, Economic development strategy, National Development Plan, Economic policy
Abstract
Artykuł przedstawia główne problemy związane z programowaniem rozwoju społeczno-ekonomicznego w oparciu o środki pochodzące z Unii Europejskiej. Polska przyjęła Narodowy Plan Rozwoju (NPR) 2004-2006, określając działania, jakie proponuje uruchomić w oparciu o środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Plan ten będzie podstawą dokumentu wspólnego o nazwie Podstawy Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework). Artykuł przedstawia najważniejsze wybory strategiczne NPR oraz identyfikuje najważniejsze ryzyka związane z uruchamianiem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce. Wśród kończących artykuł wnioskach dla nowego okresu programowania autor postuluje jako zadanie pilne jak najszybsze uruchomienie prac nad Narodowym Planem Rozwoju Polski na lata 2007-2013.

The article introduces major problems associated with the launch of European Union development programming in Poland. Poland has drafted its National Development Plan for the years 2004-2006, including proposals for allocation of structural funds and the Cohesion Fund, providing a basis for the Community Support Framework. The first section of the study analyses the programming path for European funds in Poland and major edge conditions applicable in the case of the National Development Plan. The programming of socio-economic development with support of Community funds required a number of strategic choices, a detailed description of which is presented in section two. The third section is an analysis of different risks involved with launching structural funds and the Cohesion Fund in Poland, which may reduce the National Development Plan effect in the field of additional GDP growth, improvement of the labour market situation and other implied effects of the EU structural intervention in Poland. The final part of the study addresses the urgent need for taking up works on Poland's National Development Plan for the years 2007-2013.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bradley J., Zaleski J., [2003], Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, Gospodarka Narodowa 7-8.
  2. Szlachta J., [1999], Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia Tom CV, Warszawa.
  3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, [2003], Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu