BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubacka-Góral Krystyna
Title
Zarządzanie wiedzą i strategiczna karta wyników jako czynnik skuteczności zarządzania strategicznego
Knowledge Management and Balanced Scorecard as Factors of Effectiveness in Strategic Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 422-431, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie wiedzą, Strategiczna Karta Wyników
Strategic management, Knowledge management, Balanced Scorecard (BSC)
Note
summ.
Abstract
Celem referatu jest wskazanie na wybrane analogie między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem wiedzą i strategiczną kartą wyników oraz na wzajemne przenikanie się tych koncepcji. Zdaniem autorki, omówione koncepcje dobrze się uzupełniają i połączenie ich w jeden spójny system pozwoliłoby na wyeliminowanie z każdej z nich pewnych braków. Połączenie to może dać efekt synergiczny w postaci zwiększenia skuteczności zarządzania.

The aim of this paper is to describe the significance and the characterization of Knowledge Management, Balanced Scorecard and Strategic Management. The article presents a few correlations between all of these conceptions allowing for increase the company's competitiveness and effectiveness of implementation of strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
  2. Friedag H.R., Schmidt W. (2003), My Balanced Scorecard, C.H. Beck, Warszawa.
  3. Glińska-Neweś A., Kalińska M. (2004), Kulturowe uwarunkowania wdrażania strategii polskich przedsiębiorstw, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 1, red. A. Stabryła, AE, Kraków.
  4. Grudzewski W., Hejduk I. (2005), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, "E-mentor", nr 1.
  5. Kubacka-Góral K. (2004), Bariery implementacji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach i możliwości ich przezwyciężania, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, red. A. Stabryła, AE, Kraków.
  6. Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
  7. Mikuła B. (2001), Modele i metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy, [w:] Kapitał intelektualny, red. A. Pocztowski, Nowy Sącz.
  8. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  9. Probst G., Raub S. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu