BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozpędowska-Matraszek Danuta
Title
Prognozowanie bezrobocia według województw
Forecasting of the unemployment rate by voivodship
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 12, s. 67-76, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Bezrobocie, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Modele ekonometryczne, Regionalny rynek pracy, Region zagrożony bezrobociem, Statystyka regionalna
Unemployment, Economic and social phenomenon forecasting, Econometric models, Regional labour market, Regions of unemployment, Regional statistics
Note
summ., rez.
Abstract
W Polsce zjawisko bezrobocia ma niepokojąco wysokie rozmiary, a jedną z jego cech szczególnych oprócz trwałości w czasie jest duże zróżnicowanie regionalne. Celem opracowania jest próba sformułowania prognoz stóp bezrobocia dla poszczególnych województw w Polsce. Narzędziem analiz i prognozowania wielkości stóp bezrobocia w ujęciu regionalnym jest model składający się z 16 równań, pozornie niezależnych, prognozowanych łącznie. Równania modelu weryfikowano na danych kwartalnych: od IV kwartału 1996 do III kwartału 2005 r. Otrzymane wysokie, ponad 95%, stopnie objaśnienia zmiennych oraz znaki ocen parametrów są zgodne z oczekiwaniami. Zastosowanie modelu wielorównaniowego o równaniach pozornie niezależnych do szacowania i prognozowania stóp bezrobocia w regionach dało zadowalające rezultaty. Wyniki opracowania mogą być podstawą do bardziej szczegółowej analizy wpływu innych zmiennych objaśniających na stopę bezrobocia w poszczególnych regionach Polski. (abstrakt oryginalny)

The unemployment in Poland is characterised by its persistency and substantial regional differentiation. The empirical analysis was conducted on the basis of quarterly registered unemployment rates observed in the years 1996—2005, with specification o each administrative region taken into account. The application of the multivariate dynamic model with seemingly unrelated equations, to forecasting rates of unemployment in the regions in question has generated some positive results and may become the basis for further, more detailed analysis of some influence of other explanatory variables on the rates of unemployment in particular administrative regions in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Greene W. H. (1990), Econometric Analysis, Wydawnictwo Macmillan Publishing Company, New York
  2. Hatanaka M. (1974), An efficient two-step estimator for the dynamic adjustment model with autoregressive errors, Journal of Econometrics, t. 2
  3. Murphy K. J., Payne J. E. (2003), Explaining change in the natural rate of unemployment: A regional approach, "The Quarterly Review of Economics and Finance Economic" Nr 43, North-Holland
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu