BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miłaszewicz Danuta
Title
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Polsce
Directions of State Aid Allocation in Polish Enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 5, s. 26-32
Keyword
Interwencjonizm państwa, Pomoc gospodarcza, Pomoc publiczna, Ustawodawstwo gospodarcze, Gospodarka
Government intervention, Economic assistance, Public aid, Economic legislation, Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom w Polsce oraz jej strukturę według głównych grup celów, na które zgodnie z obowiązującym prawem może być przeznaczona. Przeprowadzono także analizę kierunków alokacji pomocy publicznej w poszczególnych grupach celów, wskazując na dokonujące się w tym obszarze zmiany i ich skutki.

The paper deals with the essence of state aid granted to Polish enterprises and its structure in main groups of targets, to which it can be designed according to valid regulations. A thorough analysis of state aid allocation in particular groups of targets is presented in the article, with a focus on changes undergoing in this area as well as their results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej: wnioski dla Polski, kier. nauk. i koordynacja U. Płowieć, Warszawa 1999.
  2. Art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz. U. Nr 141, poz. 1177.
  3. Z. Chrupek, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, [w:] Dziesięć lat po szoku. Polityka ekonomiczna w latach 1989-1998, Warszawa 1999, s. 67.
  4. A. Fornalczyk, Rodzaje, formy i instrumenty pomocy publicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, red. A Fornalczyk, Warszawa 1998, s. 14-15.
  5. Polityka Wspólnoty Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, „Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 2.
  6. W. Szpringer, Pomoc publiczna jako instrument restrukturyzacji w świetle rozwiązań europejskich, [w:] Władza publiczna wobec przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1996, s. 40.
  7. Ustawa z 27 lipca 2002 r., Dz. U. nr 141, poz. 1177.
  8. A. Werner, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a ochrona konkurencji, [w:] Konkurencyjność - Marketing - Informacja, red. S. Jurek-Stępień, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu