BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chełpa Stanisław
Title
Strategie badawcze kwalifikacji kierowniczych
Strategies for Research into Managerial Qualifications
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1, s. 61-73, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kwalifikacje menedżera, Ocena kadr kierowniczych, Kadra kierownicza, Metody badawcze
Human Resources Management (HRM), Managerial qualifications, Managerial staff assessment, Managerial staff, Research methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono trzy możliwe strategie badań kwalifikacji kadr kierowniczych - podejście idiograficzne, nomotetyczne i idiotetyczne. Z każdą z tych strategii łączą się zarówno ograniczenia, jak i błędy popeniane przez badacza. Ich uświadomienie może być początkiem poprawności metodologicznej planowanych badań. Ponadto, zasygnalizowano kierunki możliwych poszukiwań związanych z decyzją dotyczącą wyboru przedmiotu zainteresowań badawczych.

This article presents three possible strategies for examining the qualifications of the managerial staff-the idiographic, nomotetic, and idiotetic approaches. Each of these strategies is linked with both limitations and errors caused by the researcher. An awareness of this may mark the start of methodological correctness for planned studies. Moreover, possible directions for exploration in connection with decisions regarding choice of the subject of research interest are signaled.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Badawy M. K. (1993), Management as a new technology, McGraw-Hill Inc., New York.
 3. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E, Waśniewski T., Wersty B. (1998), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Brzeziński J. (1996), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Chełpa S. (2000), badanie kwalifikacji kierowniczych - zagadnienia metodologiczne, w: Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, red.: T. Listwan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Ferguson G. A., Takane Y. (1997), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 8. Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 9. Horgan J. (1999), Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 10. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kowal J. (1998), Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław.
 13. Kwejt J. (1968), Metody i strategia zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, PWE, Warszawa.
 14. Listwan T. (1993), Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Mimex, Wrocław.
 15. Makin P., Cooper C., Cox C. (2000), Organizacje a kontrakt psy ekologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Mayer T. (1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. McWilliams T. P., McWilliams V. B. (2000), Another look at theoretical and empirical issues in event study methodology. „Journal of Applied Business Research", 3.
 18. Miles M. B., Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
 19. Nonaka L, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 20. Ochinowski T., Grzywacz T. (2003), Zastosowanie metodologii linking data do badania kultury organizacyjnej, w: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. VI, red.: S.A. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 21. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1995), Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Polańska A. (1999), Zarządzanie personelem. Zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 23. Pocztowski A., Miś A. (2000), Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, red.: B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 24. Rao C. R. (1994), Statystyka i prawda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Rossi P. (1998), Zatonięcia bez świadka. Idea postępu, Wydawnictwo Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 26. Rusnak Z. (1999), Problemy badań ankietowych, w: Metody ilościowe w ekonomii, red.: W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Shively W.P. (2001), Sztuka prowadzenia badań politycznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 28. Stachak S. (1997), Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa.
 29. Steczkowski J., Zeliaś A. (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 30. Sztompke P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 31. Unolt J. (1999), Ekonomiczne problemy rynku pracy, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 32. WatkinsJ. W. N. (2001), Wyjaśnianie historii. Indywidualizm metodologiczny i teoria decyzji w naukach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 33. Zaborski A. (2001), Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu