BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroz Mirosław
Title
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - pojęcie i pomiar
Enterprise Competitiveness - Its Notion and Measure
Source
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 9, s. 40-57, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Strategia konkurencji, Zachowania konkurencyjne
Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Competition strategy, Competitive behaviour
Abstract
Celem artykułu jest przegląd spotykanych w literaturze ujęć konkurencyjności. Autor pokazuje konkurencyjność jako pewien agregat opierający się na kilku elementach, takich jak potencjał konkurencyjny, pozycja konkurencyjna, strategia konkurencji czy instrumenty konkurowania. Następnie stawia pytanie o wzajemne relacje tych pojęć. Dalej przeprowadza analizę w jakiej kolejności logicznej poszczególne elementy składają się na całość relacji przyczynowo-skutkowych, determinujących zdolność do rywalizacji rynkowej i tworzy łańcuch przyczynowo-skutkowy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ostatnia część artykułu przedstawia metody pomiaru konkurencyjności (pozycji konkurencyjnej) przedsiębiorstwa.

The article provides an overall overview of competitiveness and competitive advantage concepts found in the literature. Then the Author attempts to present competitiveness as an aggregate composed of such components as competitive potential, competitive position, competition strategy, or competition instruments. This provides a point of departure for a proposed cause-effect chain of enterprise competitiveness, i.e. for specifying cause-effect relationships which determine the ability to compete on the market. The final section of the article is devoted to presentation of measuring methods of competitiveness (competitive position).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abbas A.J., [2000], Rethinking competitiveness, „Advances in Competitiveness Research", vol. 8, no 1.
 2. Adamik A., [1999], Tymczasowość przewagi konkurencyjnej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 3. Bandyopadhyay S., [2001], Competitive strategies for internet marketers in emerging markets, „Competitiveness Review", vol. 11, no 2.
 4. Barney J., [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management", vol. 17, no 1.
 5. Bieńkowski W., [1995], Reagonomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa, dane za: [Gorynia, 2000b, s. 115].
 6. Caridi A., [1997], Profile Analysis in Automotive Component Industry: A New Methodology to Analyze Firm's Competitiveness, „Advances in Competitiveness Research", vol. 5, no. 1.
 7. Coyne K.P., [1984], Sustainable Competitive Advantage, McKinsey staff paper, Atlanta, dane za: Gaining Advantage Over Competitors, Inc. Magazine, wersja elektroniczna, http://www2.inc.com/search/2 367 8.html
 8. Cuadredo-Rouna J.R. et al., [1999], Moving Frontiers. Economic Restructuring, Regional Development and Emerging Networks, dane za: D. Strahl, E. Sobczak, Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska, materiały konferencji naukowej pt. „Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 821, Wrocław.
 9. Drucker P.F., [1992], Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 10. Flint G.D., [2000], What is the meaning of competitive advantage?, „Advances in Competitiveness Research", vol. 8, no 1.
 11. Gierszewska G., Romanowska M., [1997], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 12. Godziszewski B., [1999] Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania, w: M.J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 13. Gołębiowski T., [1999], Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyzwania na dziś, w: H. Brdulak (red.), Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 14. Gorynia M., [2000a], Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa", nr 10.
 15. Gorynia M., [2000b], Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Haffer M., [1999], Instrumenty konkurowania, w: M.J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, Toruń.
 17. Haffer M., [2002], Polskie przedsiębiorstwa a wyzwania globalizacji, w: M.J. Stankiewicz (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Toruń.
 18. Kaleta A., [2000], Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Kay J., [1996], Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 20. Laskowska A., [2001], Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Diffin, Warszawa.
 21. Ma H., [2000], Competitive advantage and firm performance, „Competitiveness Review", vol. 10, no 2.
 22. Maxwell J., [1996], Social Dimensions of Economic Growth, 25.01, http://www.cprn.ca/jmaxwell/fi-les/spsde_e.htm
 23. Obłój K., [1994], Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa.
 24. Pierścionek Z., [1998], Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, materiały konferencji naukowej pt. „Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 784, Wrocław.
 25. Pierścionek Z., [2000], Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa, materiały konferencji naukowej pt. „Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 851, Wrocław.
 26. Pierścionek Z., [2001], Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 27. Pietrzak M., [2002], Strategie konkurencji liderów wybranego sektora branży spożywczej - komunikat z badań, „Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 28. Płowiec U., [2002], Sprostać wyzwaniom konkurencyjności, referat na konferencję PTE pt. „Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw" Warszawa 1994, dane za: E. Skawińska (red,), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa - Poznań.
 29. Porter M.E., [1985], Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 30. Porter M.E., [1999], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 31. Prahalad C.K., Hamel G., [1990], The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review", May-June.
 32. Przybyciński T., [1997], Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa.
 33. Simon H., [1999], Tajemniczy mistrzowie, Studia przypadków, PWN, Warszawa.
 34. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., [2000], Strefa zysku, PWE, Warszawa.
 35. Stalk G., Jr, [1988], Time - The Next Source of Competitive Advantage, „Harvard Business Review", January.
 36. Stankiewicz M.J., [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach gtobalizacji, wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 37. Veliyath R., Zahra S.A., [2000], Competitiveness in the 21st Century: Reflection on the growning Debate about Globalization, „Advances in Competitivencss Research", vol. 8, no 1.
 38. Wrzosek W., [1999], Przewaga konkurencyjna, „Marketing i Rynek", nr 7.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu