BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska Justyna
Title
Studenci zagraniczni jako szczególna grupa imigrantów
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 3, s. 24-27
Keyword
Emigracja, Migracja zawodowa, Kształcenie dorosłych, Cudzoziemcy, Szkolnictwo wyższe, Polityka kształcenia, Polityka oświatowa, Globalizacja oświaty
Emigration, Occupational migration, Adult education, Foreigners, Higher education, Education policy, Education policy, Globalization of education
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie wybranych aspektów kształcenia obcokrajowców w polskich szkołach wyższych, a w szczególności charakterystyki tej grupy imigrantów, jaką stanowią studenci zagraniczni. Cechami wyróżniającymi tę zbiorowość są: określony cel migracji (podjęcie studiów), przewidywany czas pobytu w Polsce i stosunkowo niski wiek imigrantów. Duże znaczenie ma także fakt, iż ponad połowa studentów zagranicznych w naszym kraju deklaruje pochodzenie polskie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Art. 7 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (DzU z 2003 r. nr 45, poz. 391 z późn. zm.).
 2. M. Chilczuk, Kontakty z cudzoziemcami - absolwentami polskich szkół wyższych, „Kontakt" 1996, nr 3/4, s. 16-21.
 3. M. Chilczuk, 50 lat kształcenia studentów zagranicznych w Polsce, „Kontakt" 2001, nr 1-2, s. 5-18.
 4. DzU z 1990 r. nr 65, poz. 385 z późn. zm.
 5. DzU z 1997 r. nr 114, poz. 739 z późn. zm.
 6. DzU z 2001 r. nr 42, poz. 475 z późn. zm.
 7. DzU z 2001 r. nr 153 poz., 1765.
 8. DzU z 2002 r. nr 69, poz. 634.
 9. DzU z 2003 r. nr 128, poz. 1175.
 10. R. Dzwonkowski, 0. Gorbaniuk, J. Gorbaniuk, Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.
 11. A. Furier, O kształceniu studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Przegląd Polonijny" 1998, nr 3, s. 104.
 12. B. Gojawiczyńska, F. Sznajder, 10-lecie Ośrodka Łączności z Cudzoziemcami Absolwentami Polskich Szkół Wyższych, „Kontakt" 1998, nr 1-2, s. 1-12.
 13. J. Gorbaniuk, Problemy adaptacji młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu studiującej w Polsce - na przykładzie grupy studentów z Lublina, „Przegląd Polonijny" 1998, nr 3, s. 87-102.
 14. Gorbaniuk, Czynniki konstytuujące samookreślenie się narodowe w opinii młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu studiującej w Polsce, „Przegląd Polonijny" 1998, nr 3, s. 75-86.
 15. E. Jaroszewska, Studenci zagraniczni w Polsce z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, w: A. Rajkiewicz (red.), Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2000, s. 175-194.
 16. Koła, Kluby i Stowarzyszenia Absolwentów Polskich Szkół Wyższych, „Kontakt", 2000, nr 3-4, s. 54-56.
 17. S. Łodziński, Obcy studenci. Główne problemy adaptacyjne, w: Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993, s. 87-122.
 18. J. Mucha, Polonijni studenci z byłego ZSRR w ojczyźnie przodków. Zagraniczni słuchacze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w sytuacji kontaktu kulturowego, „Przegląd Polonijny" 2001, nr 1, s. 5-27.
 19. J. Mucha, Studenci zagraniczni a sytuacja kontaktu kulturowego, „Przegląd Polonijny" 2000, nr 1, s. 9-31.
 20. E. Nowicka, Wprowadzenie, w: E. Nowicka, S. Łodziński (red.), Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993, s. 15-41.
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia (DzU z 2001 r. nr 128, poz. 1417).
 22. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 1993 r. w sprawie zasad i trybu odbywania studiów w wyższych szkołach wojskowych przez obywateli państw obcych (DzUz1993r. nr 23, poz. 100).
 23. Szkoty wyższe i ich finanse w 2002 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003, s. 84-129.
 24. Tekst jednolity - DzU z 2003 r. nr 58, poz. 514 z późn. zm.
 25. Zapisy ustawy 129 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - DzU z 1998 r. nr 64, poz. 414 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu