BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczyński Andrzej
Title
Praca chroniona a prawa gospodarki rynkowej : Artykuł dyskusyjny
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 4, s. 16-19
Keyword
Zakład pracy chronionej, Osoby niepełnosprawne, Rehabilitacja zawodowa, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Polityka zatrudnienia, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy, Gospodarka rynkowa
Supported employment enterprise, Disabled people, Vocational rehabilitation, Rehabilitation of disabled persons, Employment policy, Disabilities employment activity, Labour market, Market economy
Abstract
Realizowany obecnie w Polsce system rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oparty jest na ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu tych osób. Znaczącą nowelizację stanowi ustawa z 20 grudnia 2002 r. Pomimo ustawodawstwa w tej materii, zgodnego z prawem Wspólnot Europejskich wątpliwe wydaje się mówienie o pełnym sukcesie polskiego eksperymentu w tym przedmiocie. Nie do końca można bowiem pogodzić zatrudnienie w zakładach pracy chronionej z prawami gospodarki rynkowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrews E.S., T. Hoopengardner, Niepełnosprawność w Polsce. Renty inwalidzkie a programy sprzyjające zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, raport Banku Światowego, Warszawa 1999.
 2. Barczyński A. Projekt racjonalizacji systemu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, KIG-R, z. 26, Warszawa 2003.
 3. Barczyński A., Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, KIG-R, Warszawa 2001, s. 57.
 4. Barczyński A., Zarządzanie systemem rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ (praca doktorska), Warszawa 2003.
 5. Kurzynowski A., Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej, w: J. Mikulski, J. Auleytner (red.), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, WSP TWP, Warszawa 1996, s. 21.
 6. Kurzynowski A., Osoby niepełnosprawne w polityce społeczno-gospodarczej, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowo-programowej "ZPCH w drodze do Unii Europejskiej", KIG-R, Warszawa 1998, s. 7-11.
 7. Ogólnopolska konferencja naukowa "Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych", KIG-R, Warszawa, 20 października 2003 r.
 8. Pelka B. Nowoczesne zarządzanie, WWSE, Warszawa 2000.
 9. Poznańska D., System finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywności finansów publicznych, Materiały i Studia, z. 157, Narodowy Bank Polski, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, Warszawa 2003.
 10. Racjonalizacja wydatków społecznych - Zielona Księga, raport MGPiPS, Warszawa 2003
 11. Uchwala Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, MP z 13 sierpnia 1997 r.
 12. Ustawa z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2003 r., nr 7, póz. 79).
 13. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 1997 r., nr 123 z późn. zm.).
 14. Wyniki debaty publicznej dotyczącej "Programu Racjonalizacji Wydatków Publicznych", MGPiPS, Warszawa 2004
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu