BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lasmanowicz Renata, Lelusz Henryk
Title
Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 4, s. 21-23
Keyword
Postawy społeczne, Bezrobocie, Mobilność ludności, Mobilność siły roboczej, Rynek pracy, Badania ankietowe
Social attitudes, Unemployment, Population mobility, Labour force mobility, Labour market, Questionnaire survey
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest ocena postaw społeczno-ekonomicznych osób bezrobotnych z Warmii i Mazur pod względem dostosowania się do potrzeb rynku pracy w regionie. Badania objęły 400 bezrobotnych z Warmii i Mazur pobierających zasiłek dla bezrobotnych oraz pozostających bez prawa do zasiłku. Badania ankietowe wśród bezrobotnych przeprowadzone zostały w roku 2001.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kabaj M. (2000), Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa.
  2. Kowal J. (1998), Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN, Warszawa.
  3. Kryńska E. (1997), Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej, IPiSS, Warszawa.
  4. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu