BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doszyń Mariusz
Title
Bayesowska estymacja skłonności z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego
Bayesian estimation of propensities with using econometric models
Source
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 4, s. 25-35, bibliogr. 14 poz.
Statistical Review
Keyword
Teoria zachowań, Mikroekonomia, Ekonometria, Wnioskowanie bayesowskie
Behaviour theory, Microeconomics, Econometrics, Bayesian inference
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania skłonności na podstawie odpowiednio zbudowanego modelu ekonometrycznego. Za pomocą metod bayesowskich oszacowano skłonności do konsumpcji wybranych rodzajów gospodarstw domowych w Polsce (lata 1993-2004). Skłonności do konsumpcji zostały wyznaczone dla informacyjnego (rozkład normalny - gamma) i nieinformacyjnego rozkładu a priori. Dla oszacowanych modeli wyznaczono również 95% przedziały największej gęstości a posteriori oraz parametry precyzji szacunku. Wyznaczone zostały również rozkłady skłonności do konsumpcji wybranych rodzajów gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

In the article possibilities of calculation of propensity by means of properly specified econometric models were presented. Propensities to consumption of chosen types of households in Poland with using Bayesian approach were estimated (for years 1993-2004). Propensities to consumption were obtained for informative (Normal - Gamma distribution) and non-informative a priori distributions. Highest Posterior Density Intervals and parameters of precision for calculated estimators were also computed. Finally, distributions of propensities to consumption of analyzed types of households were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Domański C., Pruska K., [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 2. Doszyń M., [2005], Statystyczna analiza skłonności ludzkich w procesach gospodarowania, praca doktorska, Szczecin.
 3. Doszyń M., [2004], Zastosowanie modeli typu logit oraz probit do badania skłonności ludzkich, ZN US nr 415, Prace KEiS nr 16, Szczecin.
 4. Geweke J., [2003], Contemporary Bayesian Econometrics and Statistics, University of Iowa.
 5. Grabski F., Jaźwiński J., [2001], Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 6. Hozer J., Doszyń M., [2004], Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa.
 7. Hozer J., Doszyń M., [2004], Skłonności a całościowo-strukturalne badanie zjawisk, Przegląd Statystyczny 4.
 8. Hozer J., [2002], Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii, Przegląd Statystyczny 3.
 9. Hozer J., Markowicz I., [2002], Małe firmy. Analizy i diagnozy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 10. Hozer J., [2003], Skłonności w ekonomii i ich mierzenie, Zeszyty Naukowe nr 365, Prace KEiS nr 14, Szczecin.
 11. Hozer J., Zawadzki J., [1990], Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
 12. Koop G., [2003], Bayesian econometrics, University of Glasgow.
 13. Osiewalski J., [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 14. Popper K., [1996], Świat skłonności, Znak, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu