BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gach Daniel (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Wykorzystanie kapitału społecznego i relacyjnego w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa
The Use Social and Relationship Capital in the Management of Development of the Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 554-562, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Kapitał społeczny
Enterprise management, Enterprise development, Social capital
Note
summ.
Abstract
W artykule autor przedstawia pojęcie kapitału społecznego i kapitału relacyjnego. Prezentuje model organizacji uwzględniający wykorzystanie kapitału społecznego i relacyjnego. Nakreśla korzyści jakie można uzyskać z zastosowania omawianych pojęć.

In this paper the author presents the idea of the social and relationship capital. The study also handle same aspects of initiation this ideas. The author describes the benefits to be gained from application social and relationship capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Dyduch W. (2003), W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 2. Burt R. (1996), The Social Capital of Entrepreneurial Managers, "Financial Times", October 5.
 3. Darling J., Russ D. (2000), Relationship Capital, "Executive Excellence", May.
 4. Dyduch W. (2004a), Kapitał społeczny a przedsiębiorczość w polskich organizacjach, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 5. Dyduch W. (2004b), Składniki i wymiary kapitału społecznego organizacji, "Organizacja i Kierowanie" , nr 1.
 6. Keillor B.D., Parker R.S., Pettijohn Ch.E. (2000), Relationship-oriented Characteristics and Individual Salesperson Performance, "Journal of Business & Industrial Marketing", vol. 15, nr 1.
 7. Kieżun W. (2005), Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej, [w:] Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, red. B. Kożuch, T. Markowski, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 8. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 9. Masciarelli J.P. (2000), Using Your Board's "Relationship Capital", " The Corporate Board" July / August.
 10. Pogonowska B. (2004), Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 42, AE, Poznań.
 11. Putnam R. (1995), Bowling Alone: America's Declining Social Capital, "Journal of Democracy", nr 5.
 12. Scarbrough H. (2003), Why Your Employees don't Share What They Know, "KMReview", May/June.
 13. Tsai-Lung L. (2005), Impacts on Improvement of Organizational Synthetic Value Caused by Social Network Relationship, "Journal of American Academy of Business", March.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu