BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Onoszko Jolanta
Title
Zarys historii rozwoju wybranych rynków krótkoterminowych papierów dłużnych
Development of Selected Short-Term Securities' Markets. A Historical Outline
Source
Bank i Kredyt, 2004, nr 2, s. 85-95
Keyword
Krótkoterminowe papiery dłużne, Papiery dłużne, Rynek papierów wartościowych, Rynki zagraniczne, Regulacje prawne
Short-term debt securities, Debt securities, Securities market, Foreign markets, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono takie zagadnienia jak: rozwój rynku commercial papers w Stanach Zjednoczonych; rynek pierwotny i wtórny, emitenci i inwestorzy na amerykańskim rynku CP; europejski rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (ECP Market) oraz lokalne rynki krajów rozwiniętych z uwzględnieniem rynku polskiego; regulacje prawne na zagranicznych rynkach commercial papers; wymogi prawne w zakresie emisji KPD w Europie; regulacje prawne dotyczące emisji commercial papers w niektórych krajach poza Europą.

The development of markets of short-term securities issued by companies has been explained using the example of the commercial papers' (CP) markets in the United States and in Europe. The US CP market, which dates back to the nineteenth century, is the oldest and the most advanced CP market in the world. The most intensive development of the US CP market was recorded in the 1980s. In the same period, due to the intensive globalisation process, new CP markets began to develop outside the United States, inter alia in Europe, Japan and Australia. The history of the Polish CP market dates from 1992. Dynamic development of CP markets was hampered by global economic crisis, which was reflected by a decrease in the issuance value after 2000, particularly in the US. Many companies which had been using CP as a form of external financing had to give up this method of financing due to weakened financial and economic standing resulting in their lower credit-rating. The article emphasises the importance of ratings on foreign CP markets. Ratings help investors to make decisions concerning prospective investments of their funds in CPs of particular issuers. Ratings also impact the offered CP interest rates, and hence they play an important role in shaping demand on CP markets. The article also covers foreign primary and secondary CP markets, including data concerning the structure of investors and issuers as well as main trends on the European markets. The final part of the article is devoted to legal regulations governing selected foreign CP markets, including legal requirements concerning CPs issuance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Commercial Paper default and rating transitions, 1972-2000, Moody's Investors Service-Global Credit Research, Special Comment, 2000, s. 6.
 2. Commercial Paper Outstanding. Federal Reserve Biulletin, 01.03.2003, http://www.federalreserve.gov/releases/cp/table1.htm, http://www.federalreserve.gov/releases/cp/histouts.txt.
 3. Commercial Paper Outstanding. Federal Reserve Biulletin, 11.10.2002, http://www.federalreserve.gov/releases/cp/histouts.txt.
 4. Corporate Bonds and Commercial Papers. Debt and Equity Markets Series, BPP Financial Publishing 1993.
 5. W. Dębski: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa 2001 PWN, s. 35, 36.
 6. D. Dziawgo: Bony komercyjne na polskim rynku finansowym – wybrane aspekty w działalności bankowej. „Bank i Kredyt" nr 4/1998, s. 5.
 7. Historia rynku krótkoterminowych papierów dłużnych. Almanach 1997. Warszawa 1998 „Parkiet", s. 18.
 8. M. Jakubek, J. Mojak: Prawo papierów wartościowych. Lublin 1998 Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze s. 46.
 9. M. Nowak: Emisja papierów komercyjnych w Polsce. Warszawa : "Twigger" , 1999, s. 36, 37, 38.
 10. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie II kwartału 2003 r. Fitch Polska SA, 2003, s. 2.
 11. Pu Shen: Wy has the nonfinancial commercial paper market shrunk recently? Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, First Quarter 2003.
 12. „Rating & Rynek" nr 14 (102) z 10.08.2001 r., s. 1.
 13. Ratingi i Analizy. Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych. „Rating & Rynek" nr 12 z 30.10.1997 r.
 14. B. F. Reynolds: The Asset-Backed Commercial Paper market Evolves, Knowledge Centem, 21.06.2002, s. 1.
 15. R. Walkiewicz: Bankowość inwestycyjna. Warszawa 2001 Poltext, s. 119 i dalsze.
 16. D. Wieczorek: Commercial papers – skrypty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. „Bank i Kredyt" nr 4/1998 Bankowe ABC, nr 41, s. 2-3, 7.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu