BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młynarczyk Alicja
Title
Rola komunalnych kas oszczędności we wspieraniu rozwoju gospodarki lokalnej
Source
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 6, s. 57-63
Keyword
Gospodarka lokalna, Samorząd terytorialny, System bankowy, Instytucje kredytowe, Usługi bankowe
Local economy, Local government, Banking system, Credit institution, Banking services
Company
Komunalne Kasy Oszczędności (KKO)
Abstract
Wzrastające zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na środki o charakterze zwrotnym wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych zapewniających samorządom terytorialnym dogodne warunki kredytowania. Takie możliwości stwarzają samorządowe instytucje oszczędnościowo-kredytowe. Powstaje jednak pytanie, jak skonstruować najlepszy system bankowości samorządowej? W swoim artykule autorka próbuje odpowiedzieć właśnie na to pytanie, przedstawiając podstawowe zasady działalności komunalnych kas oszczędności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. E. Chojna-Duch: Referat z konferencji: Restytuowanie komunalnych kas oszczędności w polskim systemie prawnym, Warszawa 1993, s. 54.
 2. W. L. Jaworski: Przekształcenie PKO w lokalne kasy oszczędności, Zeszyty Naukowe AE, Poznań 1992, z. 203, ss. 131 i 132.
 3. J. Maj: Komunalne instytucje oszczędnościowo-kredytowe, „Wspólnota" 1992, nr 45, s. 15.
 4. J. Maj: Referat z konferencji: Restytuowanie komunalnych kas oszczędności w polskim systemie prawnym,Warszawa 1993, s. 28 i nast.
 5. W. Miemiec, M. Mazurkiewicz: Projekt ustawy o komunalnych kasach oszczędności, „Wspólnota" 1992, nr 19, s. 14 i nast.
 6. S. Ochociński: Banki komunalne w gospodarce sąmorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu 1992, ss. 127 i 128.
 7. K. Piotrowska-Marczak: Finanse lokalne w Polsce, Warszawa 1997, s. 46.
 8. Poselski projekt ustawy o komunalnych kasach oszczędności z 24 stycznia 1992 r., druk sejmowy nr 73 z 1992 r.
 9. Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 2001, s. 55.
 10. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 kwietnia 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności (DzU nr 38, póz. 339).
 11. R. Tupin: Referat z konferencji: Restytuowanie komunalnych kas oszczędności w polskim systemie prawnym, Warszawa 1993, s. 17 i nast.
 12. R. Tupin: Spór o KKO, „Wspólnota" 1993, nr 25, s. 19. s. 12.
 13. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1591).
 14. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1592).
 15. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1590).
 16. 1 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (DzU nr 140, póz. 939 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu