BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strużycki Marian
Title
Konkurencja regionalna w świetle Strategii Lizbońskiej
Regional Competition in the Light of the Lisbon Strategy
Source
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 1, s. 4-13
Keyword
Strategia lizbońska, Rozwój regionalny, Konkurencyjność regionów, Polityka regionalna
Lisbon Strategy, Regional development, Regions competitiveness, Regional policy
Abstract
Zdaniem autora, w miarę rozwoju polskiej gospodarki i osiągania celów założonych w transformacji, rozpoczętej na początku lat 90. XX w., umacnia się rola rozwoju regionalnego we wszystkich jego przejawach i z wykorzystaniem mechanizmów charakterystycznych dla rozwiniętej gospodarki rynkowej. Podjęty w artykule temat konkurencji regionalnej jest traktowany jako podstawowy czynnik sprawczy, który kreuje rozwój regionu, wpływa na efektywność polityki regionalnej, kreuje nowe potrzeby i nowe miejsca pracy oraz kształtuje nową jakość stosunków gospodarczych i społecznych w różnych przekrojach regionalności. Finalnym celem tych procesów jest dążenie do poprawy standardów życia społeczności lokalnych i regionalnych. Takie dążenia są integralną częścią trwałego, zrównoważonego rozwoju, w którym ekonomia regionu, zarządzanie regionem łączy się z kształtowaniem nowego ładu przestrzennego, zapobiegania degradacji środowiska naturalnego i równolegle wykorzystania zasobów kulturowych, zasobów kadrowych wyposażonych w nowoczesną wiedzę o rynku, jego prawach itp.

In his article, the author undertakes an important problem concerning competition of small and medium enterprises in the regions' economy. He reminds that this sector is a basic causative factor, which forms quality of economic relations in the region, utilises managers' and employees' entrepreneurship for the purposes of regional competition and affect a new quality of relations with the territorial authorities in municipalities, towns and provinces. He also emphasises importance of the Integrated Operational Programmes for Regional Development and their structural ties with the Lisbon Strategy. The author notes that regional competition becomes a verifiable market phenomenon and a driving force for the regional market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Domański, Regionalne zróżnicowanie zagospodarowania i poziomu życia ludności, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1986, s. 22 i nast.
  2. T. Markowski, Wzrost konkurencyjności regionów. Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki polskiej, Friedrich Ebert Stiftung, Łódź 1996, s. 10 i nast.
  3. Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, pod red. M. Bąka, M. Grabowskiego, P. Kulawczuka, E. Nowickiego, A. Wargackiego, E. Wojnickiej, PARP, Warszawa 2001.
  4. Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, pod red. M. Stachowiak i M. Zycińskiego, PAEP, Warszawa 2001, s. 23 i nast.
  5. Międzynarodowa wspólpraca regionów - wybór ekspertyz, pod red. W. Toczyskiego, W. Sartoriusa, J. Za-uchy, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1997, s. 17 i nast.
  6. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej. Biała Księga 2003, Część I: Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2003, s. 38 i nast.
  7. M. Strużycki, Ekologia w rozwoju i działalności handlu, IRWiK, Warszawa 2004.
  8. B. Winiarski, Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976, s. 13 i nast.
  9. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, MGPiPS, Warszawa 2003, s. 67 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu