BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kańduła Sławomira
Title
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument polityki zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej
European Social Fund as an Instrument of Employment Policy in the EU Countries
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 232-250, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Polityka zatrudnienia, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Employment policy, European Social Fund (ESF)
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie priorytetów Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ) oraz wskazanie możliwości współfinansowania działań związanych z polityką zatrudnienia i programami rozwoju zasobów ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Artykuł koncentruje się na działaniach, w których funkcję instytucji wdrażającej pełnią wojewódzkie urzędy pracy. Obszary i formy wykorzystywania środków EFS w 2004 roku przedstawiono na przykładzie województwa wielkopolskiego.

Poland's entry into the European Union offered Poland and the province of Wielkopolska an opportunity to obtain additional substantial funds for the development of human resources financed from the European Social Fund. The aim of the paper is to present priorities of the European Strategy of Employment and to indicate the possibilities to co-finance activities related to employment policy and human resources development programmes from the European Social Fund. Moreover, the author outlines the areas and forms of using those means in the activities implemented by Wielkopolski Urząd Pracy (Employment Agency) in Poznań. The European Social Fund is an important instrument of implementing the labour market policy because its activities are addressed to various groups of people and each activity offers a different type of assistance. For Poland and the province of Wielkopolska it is important that the means from the ESF are allocated, among others, to assist workers threatened with long-term unemployment and young people (up to 25 years) who are just entering the labour market, as those groups are most "visible" on the labour market in Poland and in Wielkopolska. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 2. Januszek H., Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 171.
 3. Jarmołowicz W., Knapińska M., Perspektywy polskiej polityki rynku pracy w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej, w: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 4. Niedoszewska A., Kozłowski T., Europejski Fundusz Społeczny w Polsce jako instrument polityki zatrudnienia Unii Europejskiej, w: Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, red. M. Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2003.
 5. Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2004 roku, Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2005.
 6. Rozporządzenie 1784/1999/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z 12 lipca 1999 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 - załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, DzU nr 197, poz. 2024.
 8. Uchwała nr 31/485/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku sejmiku województwa wielkopolskiego w sprawie „Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2005 rok".
 9. Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju, DzU nr 116, poz. 1206.
 10. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU nr 99, poz. 1001.
 11. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 - załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, DzU nr 200, poz. 2051.
 12. Witryna internetowa: www.efs.gov.pl.
 13. Zadania gmin i powiatów w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu