BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wach Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Local Market Capacity and Development of Small and Medium Enterprises in the Light of Empirical Research
Source
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 1, s. 53-57
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka lokalna, Poziom życia
Enterprise development, Small business, Local economy, Living standard
Abstract
Standard życia społeczności lokalnej determinuje chłonność rynku, co może stanowić determinantę rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Jest on zdaniem autora wypadkową wielu sił, m.in. wskaźnika bezrobocia, poziomu płac czy gęstości zaludnienia, czynniki te mają bowiem silny wpływ na proces kreowania i ulepszania oferowanych produktów oraz usług, a także na regionalną koniunkturę gospodarczą. Wysoki standard życia społeczności lokalnej zapewnia przedsiębiorcom odpowiedni rynek zbytu, a pośrednio przyczynia się do wzrostu obrotów i rozwoju przedsiębiorstw. Celem pracy jest empiryczna weryfikacja wpływu lokalnego standardu życia w Polsce Południowej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. W toku badań postawiono następująca hipotezę badawczą: standard życia lokalnej społeczności ma wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w badanym regionie.

Life standard of local community determines the market absorbency, which can make up one of the determinants of local micro, small and medium-sized enterprises. The aim of the paper is the empirical verification of influence of local life standard in Southern Poland on small and medium-sized enterprises" development. The southern region was defined using European statistical nomenclature NUTS-1 as the area of two voivodeships: Małopolska (Lesser Poland) and Śląsk (Silesia). In the course of research the hypothesis stating, that life standard of local community impacts on small and medium-sized enterprises" development in a studied region, was assumed and then verified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. N. Daszkiewicz, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w teorii i w świetle badań empirycznych, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2000, nr 2.
  2. M. Kokocińska, Zastosowanie metody testu koniunkturalnego do badań regionalnych, w: Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, pod red. B. Piaseckiego, Z. Koniecznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995, s. 40.
  3. K. Konecki, Studia z metodologu badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 86 i nast.
  4. K. Krajewski, J. Śliwa, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce - uwarunkowania rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s. 117.
  5. D.W. Lyon, G.T. Lumpkin, G.G. Dess; Enhancing Entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision Making Process, "Journal of Management" 2005, nr 5.
  6. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, pod red. M. Strużyckiego, PWE, Warszawa 2004, s. 117.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu