BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sapalski Marek
Title
Logistyka powszechnych usług pocztowych - przesyłka priorytetowa
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 6, s. 6-12
Keyword
Rynek usług pocztowych, Usługi pocztowe, Poczta, Łączność, Dyrektywy WE, Liberalizm rynku usług, Logistyka rynkowa
Postal services market, Postal services, State post, Contact, EC directives, Services market liberalism, Market logistics
Company
Poczta Polska
Abstract
Wspólnota Europejska, której celem jest m.in. umożliwienie swobodnego przepływu usług na jej obszarze, planuje pełną liberalizację rynku pocztowego. "Niewidzialna ręka" rynku w tym sektorze usług nie będzie jednak działać zupełnie swobodnie. Specyfika sektora polega na istnieniu pocztowego operatora publicznego, czyli podmiotu, który będzie miał obowiązek działalności i to na określonym poziomie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług.
  2. Ekspedycja - wysyłanie, wysyłka, biuro, dział wysyłki (poczty, gazet, towaru itp.). (Władysław Kopaliński, Slownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. "Muza", Warszawa 2002.
  3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. nr 5, póz. 34).
  4. Ustawa z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r. nr 130, póz. 1188).
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu